Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 november 2009

Concept verkiezingsprogramma 2010 – 2014

Het concept-verkiezingsprogramma van de programmacommissie is aan de leden van D66 Amersfoort aangeboden. Dit
concept verkiezingsprogramma zal worden behandeld en in definitieve vorm
worden vastgesteld in de ledenvergadering van donderdag 26 november.

Ieder lid kan vanaf heden tot en met vrijdag 13 november 20 uur
amendementen (= wijzigingsvoorstellen) of moties (= geheel nieuwe voorstellen
m.b.t. het verkiezingsprogramma) indienen. Alle amendementen en moties dienen te
verwijzen naar de hoofdstuk/paragraaftitels en regelnummers uit het concept
verkiezingsprogramma en dienen 'ondertekend' te zijn door tenminste 5 leden. Ze
kunnen digitaal aan de secretaris worden gezonden voor genoemde deadline en
dienen op de ledenvergadering in papieren vorm met de echte ondertekening
door de indieners te worden overhandigd aan de
secretaris.
 
Op de
ledenvergadering van 26 november hebben alle leden die hun contributie hebben
betaald stemrecht. Alle ingediende moties en amendementen worden in
volgorde van verstrekkendheid per hoofdstuk van het
concept-programma behandeld, waarna uiteindelijk het (geamendeerde)
verkiezingsprogramma als geheel in stemming wordt gebracht."