Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 december 2018

Blog De Inclusieve stad

Wat houdt een inclusieve stad nu precies in? En als dat nog niet zo is, hoe ga je dat dan regelen?

“De inclusieve stad: iedereen is gelijkwaardig. Het maakt D66 niet uit welke culturele achtergrond, gender,

leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. In een inclusieve samenleving krijgt iedereen op een gelijkwaardige manier de kans deel te nemen aan de maatschappij. Ook wil D66 dat er meer aandacht aan LHBTI’ers wordt besteed maar ook dat de gemeente inwoners actief informeert over het bestaan van netwerken en meldpunten tegen discriminatie. Maar een inclusieve stad betekent ook dat gemeentelijke gebouwen en(sport)parken maximaal toegankelijk worden voor gehandicapten.”

Zomaar wat citaten uit ons verkiezingsprogramma die wij graag willen realiseren. Daarom hebben wij ons de afgelopen tijd bezig gehouden met discriminatie in het algemeen. In de Raad werden er een aantal moties ingebracht die wij hebben meegetekend. Eén motie daarvan ging om een lokaal antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen en een andere motie ging over discriminatie op de woningmarkt. Dit blijkt helaas nog steeds nodig te zijn.

Lokaal antidiscriminatiebeleid ontwikkelen: Deze motie van GroenLinks riep op tot een nota waarin de maatregelen en activiteiten weergegeven worden om discriminatie te verminderen. Waarbij speciale aandacht gevraagd werd aan het vergroten van een preventief gericht voorlichtingsaanbod binnen het onderwijs en verenigingsleven en aan het verbeteren van de registratie van klachten. Binnenkort wordt dit besproken in een Ronde.

Discriminatie op de woningmarkt: In Amsterdam waren er een aantal woningzoekende op de huurmarkt met een buitenlandse achternaam. Het bleek dat zij wel uitgenodigd werden als zij een Hollandse naam gefingeerd aannamen voor een bezichtiging en niet met hun eigen naam. Daarop werd er een mystery guest ingezet om te vragen aan makelaars of zij akkoord gingen met verhuur, maar niet aan mensen met een buitenlandse naam. Bijna alle makelaars gingen hiermee akkoord. Ditzelfde onderzoek is in meerdere plaatsten uitgevoerd allen met dezelfde uitkomst. Aanvankelijk had ik (Noelle Sanders) hierover al eerder schriftelijke vragen gesteld, maar het College wilde eerst cijfers weten. Ik heb toen een meldpunt discriminatie opgezet, maar ik kreeg daar nauwelijks reacties op. De motie van DENK had de strekking om de mystery guests ook in Amersfoort discriminatie op de arbeidsmarkt te onderzoeken.

Beide moties zijn aangenomen, wordt vervolgd..

Regenboogakkoord
Tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen begin dit jaar heb ik (Wouter van Schagen) namens D66 meegedaan aan het Regenboogdebat. Hier schreef ik ook een blog over. Als vervolg hierop hebben verschillende Amersfoortse partijen ook het Regenboogakkoord getekend. In dit akkoord geven de partijen aan zich in te spannen voor regenbooggemeenschap en op die manier diversiteit te bevorderen. In het coalitieakkoord is dit ook over genomen. Toch blijft dit een onderwerp die wel op de agenda moet worden gezet. Iets waar ik mee aan de slag ga. Zo ben ik met D66 Utrecht in gesprek over hun opgezette LHBTI-commissie. Samen met CDA willen wij kijken of er in Amersfoort ook zo’n commissie kan worden ingesteld.
Begin november was er een startbijeenkomst, georganiseerd door de gemeente waarbij vrijwel alle ‘roze’ organisaties van Amersfoort en omstreken aanwezig zijn. Binnenkort worden alle zaken die daar opgehaald zijn, aan de Raad gepresenteerd in de voor van een actie-agenda. Belangrijke onderwerpen vind ik aandacht voor de kwetsbare groepen binnen de LHBTI-gemeenschap, educatie op alle soorten onderwijs en aandacht in de zorg voor de (speciale) behoeften van LHBTI-ouderen.

D66 voor de inclusieve stad en voor meer diversiteit
Het coalitieakkoord is duidelijk; een inclusieve stad is waar we voor staan. En ook in ons verkiezingsprogramma, zoals hierboven ook al een aantal zaken vermeld, gaven we hier aandacht aan. Maar hoe ziet de D66’er die inclusieve stad? En wat heeft de prioriteit? Graag gaan wij met u, leden van D66, hierover in gesprek of ontvang ik uw zienswijze hierover. Per mail zijn wij hierover uiteraard bereikbaar.

Thema

Leefbare en toegankelijke stad

D66 staat voor gelijke kansen voor iedereen om in Amersfoort te wonen. Dat betekent dat we het scheef wonen willen verminderen en de doorstroming op de woningmarkt stimuleren.

Amersfoort wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Dit is een immense opgave, vooral als je beseft dat de CO2-emissie van Amersfoort de afgelopen jaren nauwelijks is verminderd. Dat geeft alleen maar aan hoe hoog de urgentie is om in de komende 4 jaar serieus werk te maken van het opwekken van duurzame stroom, het energiezuinig en aardgasloos maken van woningen, kantoren en bedrijven.

Lees meer