Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 juli 2020

Amersfoort maken we samen

Goed bestuur begint met draagvlak van de inwoners voor wat de overheid doet. Een betrouwbare overheid is voor D66 een gemeente die haar beleid baseert op feiten, inwoners en private partijen gelijk en consequent behandelt en haar rol oppakt in de bescherming van haar inwoners. De gemeente dient op een open en transparante manier te communiceren met haar inwoners. De roep om bestuurlijke hervormingen wordt steeds luider, activiteiten op het gebied van vernieuwing van de lokale democratie steeds talrijker. De burgerinitiatieven hebben al duidelijk gemaakt dat inwoners bereid zijn om mee te denken, maar het is er tot nu toe onvoldoende van gekomen om hen ook mee te laten beslissen.

In de vorige raadsperiode wilden wij al verder gaan met nieuwe manieren van werken. Daarom juichen we ook experimenten aan om samen met inwoners tot goede besluiten te komen toe, zoals een gelote burgerraad. We willen inwoners niet alleen beter informeren over de inkomsten en uitgaven van de gemeente, maar hen ook betrekken bij de totstandkoming van dergelijke documenten. Door een systeem van participatief begroten of een burgerbegroting kunnen we bedrijven en inwoners invloed en zeggenschap geven over de prioriteiten van de gemeente. Ook de mening van jongeren en kinderen vinden we daarin belangrijk. De motie over de kinderburgemeester is al een tijd geleden aangenomen en vorig jaar waren we op bezoek bij de kinderwijkraad van het Soesterkwartier. De inzet van projecten waarbij jongeren kunnen participeren in de raad kan daarbij helpen. Dat leert jongeren intensief samen te werken en vergroot de kennis van jongeren over het besturen van de stad. Als D66 juichen we dit toe.

Al dit alles was een goede reden om vragen te stellen aan het College. De fractie van D66 Amersfoort stelt daarom de volgende vragen:

 1. Vindt het college bestuurlijke vernieuwing een belangrijk onderwerp waar aan moet

  worden gewerkt door het stadsbestuur?

 2. Hoe kijkt het college er tegen aan om te experimenteren met bestuurlijke

  vernieuwing?

 3. In het coalitieakkoord 2018-2022 wordt er gesproken over het vormgeven en

  inzetten van de uitnodigende rol richting de stad (blz 5.) Wat is er hier tot nu toe

  aan gedaan?

 4. Heeft het College concreet stappen genomen om de stad meer te betrekken?
  • –  Zo ja, wat is er concreet gebeurd in het betrekken van de stad?
  • –  Zo nee, waarom heeft het College hier nog geen stappen in genomen?
 5. Is het college met de oproep van onze Premier eens dat we jongeren moeten

  betrekken bij de toekomst in de stad met betrekking tot corona?

 6. Wat vindt het college ervan als we in Amersfoort een burgerraad instellen?
 7. Wat vindt het college los van de burgerraad van een jongerenraad?
 8. Is het college bereid om direct na de zomer in gesprek met de raad te gaan over het

  betrekken van de stad over het onderwerp corona? Zo nee, waarom niet?

Tyas Bijlholt en Irma Dijkstra stelden deze vragen. Benieuwd naar hun visie? Of toevoegingen aan de bestuurlijke vernieuwing in Amersfoort? Contact opnemen is zo gedaan. Zie hieronder