Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 juli 2020

Statement Kaderbrief: D66 Amersfoort wil niet stilstaan

Het was een bijzonder halfjaar. Dinsdag 14 juli hebben we de laatste raadsvergadering gehad voor het reces. Tijdens deze vergadering hebben we veel onderwerpen besproken zoals burgerinitiatief park Schothorst en de Kaderbrief.

Het reces is nu begonnen. We hopen jullie weer snel te zien in het nieuwe politieke jaar. Voor de liefhebbers is hieronder het statement die de fractie dinsdag heeft gegeven bij het behandelen van de Kaderbrief.

Voor nu een fijne zomer en blijf gezond.

Tot snel!

Tyas Bijlholt
Irma Dijkstra
Dirk-Joost van Hamersveld
Marjolein Perdok
Nour Said Belkasmi
Wouter van Schagen

 

Kaderbrief Statement

Wij staan niet stil!

Het zijn bijzondere tijden en het is een unieke situatie. Het coronavirus heeft ons als samenleving in de ban. We hebben veel waardering voor de vele mensen die zich inzetten. Want hoe afschuwelijk deze crisis ook is; de crisis biedt ook kansen voor de toekomst.

Ook al zijn er financieel moeilijke tijden, vindt D66 Amersfoort dat we moeten blijven investeren in de stad. Onze ambities op cultuur, onderwijs en economie, die zijn afgesproken in het coalitieakkoord, zullen ook de komende jaren worden voortgezet. We willen voorkomen ons alleen te focussen op begrotingresultaten, zoals Rutte II heeft gedaan. We zien namelijk dat er een overheid nodig is. Ja, dat hoort u goed van een liberaal!

De rol van de overheid is nu belangrijker dan ooit, omdat er financiële onzekerheid is voor ondernemers, dus laten we als Amersfoort voorop blijven lopen en initiatieven van de markt mogelijk blijven maken zodat de bouw niet stagneert. Zo min mogelijk banen hoeven te verdwijnen, het onderwijs ook live mogelijk blijft, de horeca overeind kan blijven en de cultuursector kan blijven functioneren om Amersfoort te blijven voeden en vermaken en we die hele aantrekkelijke stad voor iedereen blijven.

Maar natuurlijk moeten we het onderwerp duurzaamheid, niet vergeten, want daar moeten we op blijven inzetten. Ja, we moeten de economie omvormen, want er is heel veel geld te verdienen met verduurzaming. En nee, onze ambities moeten niet worden bijgesteld. Want duurzaamheid is niet iets luxe of extra; het is de nieuwe standaard. En ja, dat moet elke wethouder en de burgemeester doen. Iets wat mijn voorganger Van den Berg al voor pleitte in 2014. We zullen daarom ook het amendement van het CDA over de programmabegroting duurzaamheid steunen. Daarnaast vinden we het van belang dat we begrotingswijzingen in het begin van een collegeperiode doorvoeren en niet midden in de periode.

Ik kan en wil niet wegblijven bij het onderwerp diversiteit en inclusiviteit. Want ook vandaag liggen er weer verschillende moties voor om als Raad ons hier over uit te spreken. Zoals wij in ons statement onlangs al aangaven, wil D66 een stad zijn waar voor iedereen ruimte is, waar iedereen kan meedoen, en waar je niet wordt uitgesloten. Niet door te bouwen alleen voor de Amersfoorters, door iedereen te laten meedoen, respect te hebben voorelkaar en door in te zetten op diversiteit. Wij zijn dan ook voornemens na het reces een ronde te organiseren met de PvdA over een diverser gemeentelijk apparaat, iets waar ze in andere steden ook mee bezig zijn.

Zoals ik al eerder zei, zitten we in een crisis en moet het nodige gebeuren aan onze begroting. De Ronde die wij vorige week hadden georganiseerd met het CDA over prioriteiten te stellen was daar een mooie aanzet voor. Want er moet wat gebeuren. Onze ambities in het coalitieakkoord zijn voor D66 helder en belangrijk; laten we daar vol voor blijven gaan. Dat is een evenwichtig akkoord waar verschillende generaties profijt van gaan krijgen. Wel zeggen we als fractie dat het ons goed lijkt niet daarboven weer nieuwe ambities in te zetten. Wij vinden daarom ook om de wel bekende 6,2 miljoen niet nu structureel te maken, ook al zijn dit belangrijke onderwerpen. Laten we ruimte houden in de begroting en de ruimte aan het volgende College hoe zij de ambities dan willen invullen.

Zoals wij zelf als inwoners van Amersfoort ons huishoudboekje op orde moeten hebben, moet de gemeente dat ook. We hebben als Raad de ijkpunten opnieuw vastgesteld. Dat we daar nu niet op uit komen, vinden wij begrijpelijk, maar zien de amendementen 72 van het CDA en 82 van de CU als goede uitgangspunten en zullen wij dan ook steunen. Om nu op voorhand in te zetten op lastenverhoging of bezuinigingen heb ik vorige week ook in de ronde aangegeven dat we graag een afgewogen keuze maken, waar de kosten en lasten evenredig over de stad worden verdeeld. De motie van de SP om de kosten te laten dekken door de OZB te verhogen vinden wij dan ook geen sociale motie. Daarnaast vinden wij het nu om op voorhand extra geld voor de Rekenkamer en de 35.000 euro te behouden voor de Bekendmakingen in de Stad Amersfoort, ingediend door de PvdA, te voorbarig. Wij willen dan ook voorstellen om dit eerst in de Ronde te bespreken voordat we daar ‘ja’ op zeggen. Ook dit moet een goed afgewogen keuze zijn waar we met elkaar het gesprek moeten voeren.

Voorzitter, ik rond af. De kaderbrief biedt voor de fractie van D66 voldoende aanknopingspunten en herkenning met onze standpunten. We zullen ZEKER NU voor deze kaderbrief stemmen. En ja, voordat we als fractie te krijgen horen dat we iets weg kapen. Een disclaimer voor deze slogan is te vinden bij onze liberale vrienden.