Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 september 2021

Een avondje sociaaldomeinjargon

Schaal van Tertulia

Vanavond stond veel sociaal domeinjargon op de agenda van de raad. Na het onderwerp regionale jeugdvisie stemde de raad over het onderwerp regiovisie ‘Samen in de wijk’ . D66 heeft voor deze visie gestemd, om reden dat de sluitende aanpak voor ondersteuning in de eigen leefomgeving, in de eigen wijk. Dat gaat van eenvoudige zorg naar specialistische zorg. Als tijdelijke uithuisplaatsing nodig is, dan wordt in deze visie gezocht naar opvang in de eigen leefomgeving. Dat wordt ondersteuning met noodzakelijk verblijf (omnv) genoemd en dat kan zijn: beschermd thuis, beschermd wonen, de 24-uurs maatschappelijke opvang en de laagdrempelige dag- en nachtopvang.

 

D66 ondersteunt deze visie op zorg, die zo dicht mogelijk bij de inwoner en zo logisch mogelijk wordt georganiseerd. Daarnaast is in deze visie de zorg breed gedefinieerd, van preventie tot en met nazorg. En de eigen kracht centraal gesteld. D66 benadrukt wel dat preventie best nadrukkelijker aan de orde mag zijn in de uitvoering.

 

Bij dit onderwerp zijn moties ingediend. Een motie van Groen Links over het mogelijk maken van een onderzoek naar buurtcirkels. Zeker met de toelichting van de woordvoerder klinken buurtcirkels voor D66 als niets minder of meer dan gewoon je buren helpen waar je kunt en je laten helpen door je buren daar waar zij kunnen. Dat is normaal, denken wij, en waarom moet de overheid zich daarmee bemoeien? Van de andere kant, een initiatief aanmoedigen van inwoners is positief en wie weet kunnen de uitkomsten van dit onderzoek daaraan bijdragen. We konden daarom deze motie steunen, zij het dat we uiteraard terughoudend zullen kijken naar eventuele vervolgvoorstellen waar budget bij gevraagd wordt.

 

De motie van de Christen unie betrof de zorg, dat met de nieuwe formulering in deze visie de kans bestaat dat inwoners tussen wal en schip kunnen vallen. De wethouder gaf aan dat de term ‘niemand tussen wal en schip’ gehandhaafd zou worden, maar er een viertal punten zijn toegevoegd. De motie was wat ons betreft daarmee overbodig en dus hebben we tegengestemd. Uiteraard staan we wel achter het motto: Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.