Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene afdelingsvergadering – 15 februari

Donderdag, 15 februari 2018 in Amersfoort

Op donderdag 15 februari vindt de volgende algemene afdelingsvergadering van D66 Amersfoort plaats.

Tijdens deze AAV behandelen we onder meer de profielen voor de functie van vice-voorzitter binnen het bestuur en de permanente programmacommissie. Daarnaast is er een inhoudelijk programma over de woningbouw en leefbaarheid in Amersfoort.

Stukken

Hieronder kunt u de stukken downloaden van de website. Deze zijn opgedeeld in twee segmenten: het eerste voor het procedurele gedeelte voor de pauze en de het tweede voor inhoudelijk thema dat we zullen behandelen na de pauze.

Agenda

Om zorg te dragen voor tijdige verstrekking van benodigde stukken en informatie aan alle leden van de afdeling, vraagt het afdelingsbestuur elk lid die voornemens is voorstellen, amendementen en/of moties in te dienen betreffende de agenda en agendapunten, deze uiterlijk één week (7 dagen) voor aanvang van de AAV bij het bestuur aan te dragen via secretaris@d66amersfoort.nl.

1. Opening & vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen voorgaande AAV
4. Vaststellen profiel vice-voorzitter bestuur D66 Amersfoort
5. Vaststellen profiel en werkwijze permanente campagnecommissie
6. Jaarrekening 2017 – verslag kascommissie en vaststelling jaarrekening
7. Pauze
8. Inhoudelijk thema: “Woningbouw en leefbaarheid in Amersfoort” – in het bijzonder, hoe om te gaan met de impact van groei binnen onze regio
9. Afsluiting & borrel

15 februari

20:00 uur

Zalencentrum De Amershof
Snouckaertlaan 11
3811 MA Amersfoort