Steun ons en help Nederland vooruit

Overzicht moties en amendementen

Op deze pagina vind je alle moties en amendementen binnen de huidige raadsperiode waar D66 Amersfoort een stem in heeft. (Laatste update: 5 september 2017)

Samen maken we het stadshart

18-07-2017 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • MOTIE Samen maken we het stadshart

Verzoekt het college:
1. Ideeën van ondernemers, initiatiefnemers, bewoners te behandelen als potentiële ontwikkelaars en uitvoerders.
2. Een toetskader te ontwerpen waar deze ideeën aan moeten voldoen (denk aan haalbaarheid, draagvlak, financiële kaders, toegankelijkheid) waardoor aan de ‘voorkant’ van het proces de wederzijdse verwachtingen helder zijn.
3. Samenwerkingsvormen te ontwikkelen, samen met de initiatiefnemers, en deze te delen.
4. Bij de afwegingen de ideeën te betrekken die uit de gemengde werkgroep doorontwikkeling burgerparticipatie zijn gekomen.
5. De belofte uit de visie stadshart waar te maken, namelijk dat van de gemeente flexibiliteit in regelgeving en vergunning betracht en eventuele financiële en ambtelijke ondersteuning biedt.

Ondertekend: Bart Huijdts

Herinvoering Seniorenwegwijzers

27-06-2017 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Herinvoering Seniorenwegwijzers

verzoekt het college:
1. Om in samenwerking met IndeBuurt033 en Stichting wijkteams weer een programma op te zetten waarbij alle ouderen vanaf een bepaalde leeftijd het aanbod krijgen om bezoek te ontvangen van een (getrainde) vrijwillige seniorenwegwijzer, die met hen het welbevinden op een aantal leefgebieden bespreekt, signalen van eenzaamheid herkent, hen wijst op de voorzieningen die Amersfoort te bieden heeft en waar nodig het eerste contact legt met informele en formele ondersteuning voor adequate opvolging.

Ondertekend: Jacques Happe

Versterken Maatschappelijke begeleiding NVA

27-06-2017 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Versterken Maatschappelijke begeleiding NVA

Verzoekt het college om:
1. In overleg met de NVA met een voorstel te komen om de formele maatschappelijke begeleiding van statushouders, waarbij sociale, financiële en juridische kennis vereist is, naast de vaardigheden van het signaleren van psychische klachten en begeleiding naar (vrijwilligers)werk, te versterken.
2. Indien nodig vóór de begrotingsbehandeling te komen met een financiële uitwerking om dit voorstel te realiseren

Ondertekend: Tyas Bijlholt

Budgetafbakening renovatie stadhuis

27-06-2017 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • MOTIE Budgetafbakening renovatie stadhuis

verzoekt het college:
1. na de aanbesteding voor de definitieve gunning voor opdracht renovatie de raad te informeren in een besloten Ronde over de uitkomst van de aanbesteding en hoe deze zich verhoudt tot het beschikbare bouwbudget.

Ondertekend: Bart Huijdts

Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn

20-06-2017 • AMENDEMENT GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • AMENDEMENT Raadsvoorstel
Bestemming Rekeningresultaat 2016

Besluit:
aan het raadsbesluit Bestemming Rekeningresultaat 2016 het volgende toe te voegen:
“met dien verstande dat de tabel ‘Onttrekkingen aan de reserves’ in het raadsvoorstel op pagina 3 wordt aangevuld met:
7 Wethouder Imming
Reserve Sociaal Domein
Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn
Per 1 januari 2018 wordt een Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn ingesteld als aanjager voor innovaties in zorg en welzijn die bijdragen aan betere en adequatere zorg in Amersfoort. In het derde kwartaal van 2017 komt het college met een concrete invulling gebaseerd op de randvoorwaarden conform de bijlage in amendement 2017-064A. De uitvoering wordt aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.
€ 750.000

en daarmee nummer 3 van de tabel ‘Stortingen / beleidsconforme bestemmingen’ wordt vervangen door:
3
Wethouder Imming
Reserve Sociaal Domein
Het saldo van programma 4 Sociaal Domein na overheveling-, bestemming-en dekkingsvoorstellen verrekenen met de reserve Sociaal Domein.
€ 8.988.000

En tevens de totaalcijfers conform de wijzigingen aan te passen.”

Ondertekend: Jacques Happe

Coaching voor en door jongeren op de werkvloer

06-06-2017 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Coaching voor en door jongeren op de werkvloer

Roept het college op:
1. Om in samenwerking met het onderwijs, team JONG en het bedrijfsleven de mogelijkheden voor peer to peer coaching te verkennen;
2. De verkenning te richten op:
a. de probleemstelling (het beleefde probleem bij bedrijven en jongeren)
b. het onderzoeken van de mogelijkheden van peer to peer coaching om het probleem op te lossen (bij praktijkonderwijs, bij medewerkers van de gemeente, bij ervaringsdeskundigen, bij andere steden)
c. mogelijke coachsystematieken
d. mogelijke opleidingstrajecten voor de jonge coaches;
3. Hierbij nadrukkelijk de jongeren te betrekken in de verkeninning;
4. De uitkomsten van deze verkenning voor de behandeling van de begroting 2018 in De Ronde te behandelen.

Ondertekend: Bart Huijdts

De wens is de (buurt) vader van de gedachte!

09-05-2017 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Aardgasloos

verzoekt het college:
1. om met de buurtvaders in gesprek te gaan over onkostenvergoeding via Indebuurt033;
2. te bevorderen dat de buurtvaders meer worden betrokken bij overleg met verschillende van belang zijnde organen;
3. de raad binnen 4 weken te berichten over de gemaakte afspraken;
4. de nieuwe jassen en schoenen op de kortst mogelijke termijn te bestellen.

Ondertekend: Gerard Smakman

Aardgasloos

09-05-2017 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Aardgasloos

Verzoekt het college:
1. Te streven naar aardgasloze nieuwbouw.
2. Zo snel als mogelijk, doch uiterlijk per 1 januari 2018 het criterium aardgasloos bouwen te hanteren bij het uitgeven van eigen grond ten behoeve van woningbouw of realisatie van kantoren of bedrijfspanden.
3. Te bekijken of en met welke instrumenten het mogelijk is om aardgasloos bouwen in Amersfoort de standaard te laten zijn voor alle nieuwe gebouwen. Hierover aan de raad te rapporteren vóór eind 2017.

Ondertekend: Wytse Dassen

Naar zekerheid voor de sociale banken

18-04-2017 • AMENDEMENT MEDE-ONDERTEKEND & VERWORPEN • AMENDEMENT Subsidie Huisvesting Stichting Gezamenlijke Sociale Banken Amersfoort

besluit:
1. beslispunt 1 van het raadsbesluit 5490286 te vervangen door"Een incidentele subsidie van € 60.000 toe te kennen voor het jaar 2017 voor de huisvestingskosten van de Stichting Gezamenlijke Sociale Banken Amersfoort, gelijk aan het subsidie t/m 31-12-2016."
2. aan het raadsbesluit een nieuw beslispunt 3 toe te voegen: "Het College uit te nodigen, bij de
begroting 2018 te komen met een voorstel voor een structurele subsidiëring van de Stichting en dit mee te nemen in de Kadernota, met inbegrip van de dekking van die subsidie."

Ondertekend: Gerard Smakman

Speelruimte in de stad

18-04-2017 • AMENDEMENT MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • AMENDEMENT Visie Stadshart

besluit:
Als beslispunt toe te voegen: “met dien verstande dat de tekst bij uitwerkingspunt 21 wordt vervangen door: “Groen en rustplekken: onderzoek op welke plekken in het Stadshart groen, rustplekken, speelruimte voor kinderen en banken toegevoegd kunnen worden.””

Ondertekend: Noëlle Sanders

Rechten van gehandicapten ook in het Stadshart

18-04-2017 • AMENDEMENT GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • AMENDEMENT Visie Stadshart

Besluit:
1. aan het raadsbesluit 5457913 het volgende toe te voegen: “met dien verstande dat het College wordt opgedragen, een aanvullende paragraaf voor te stellen waarin, verwijzende naar het geratificeerde VN-verdrag en uitvoering gevende aan motie 2015-203M bij de begroting 2016, de rechten van gehandicapten in de nog te maken uitvoeringsplannen
van de Visie Stadshart worden gewaarborgd, en deze paragraaf vóór het zomerreces maar in elk geval vóór het eerste concept-uitwerkingsplan aan de raad ter vaststelling voor te leggen.”

Ondertekend: Jacques Happe

Voorkom drempels bij hergebruik grondstoffen

18-04-2017 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • MOTIE Voorkom drempels bij hergebruik grondstoffen

verzoekt het college:
Het bestuur van de AVU te verzoeken om bij nieuwe aanbestedingen rekening te houden met de mogelijkheid om in de nabije toekomst een deel van ons huishoudelijk afval niet via de AVU af te zetten, maar beschikbaar te stellen aan lokale initiatieven die bijdragen aan een circulaire economie. Dit moet zonder boete of schadeclaim vanuit verwerkers mogelijk zijn.

Ondertekend: Wytse Dassen

Klachten onderhoud nu oplossen!

31-01-2017 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Klachten onderhoud nu oplossen!

Draagt het college op:
1. Maximale inspanning te leveren om per direct cliënten, die langer wachten op onderhoud door Welzorg dan de normale procedure voorschrijft, alternatieve hulp te geven.

Ondertekend: Jacques Happe

Tiny Houses

17-01-2017 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • MOTIE Tiny Houses

verzoekt het college:
- onderzoek te doen naar mogelijke locaties (grond of andere alternatieven, zoals bijvoorbeeld op daken of tussen panden of in garages) waar Tiny Houses gerealiseerd kunnen worden, evt. voor tijdelijk gebruik;
- een positieve grondhouding van de gemeente bij het verlenen van vergunningen voor dit soort initiatieven.

Ondertekend: Noëlle Sanders

Jong Volwassenen Onze Zorg

17-01-2017 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • MOTIE Jong Volwassenen Onze Zorg

verzoekt het college:
- in samenwerking met de omliggende gemeenten uit de Regio Amersfoort een stevig beroep te doen op Den Haag om de Jeugdwet waar nodig te verruimen naar 23 jaar, om gewenste passende zorg na het 18e levensjaar eenvoudiger te maken in de overgang naar zorg die onder andere wetten vallen;
- inzichtelijk te maken welke methodes beschikbaar zijn om de doelgroep jongeren in kaart te brengen die vanaf hun 18e jaar de nodige of gewenste passende zorg dreigen te verliezen;
- jongeren (en hun ouders/verzorgers ) te ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen ten opzichte van het behoud of het stopzetten van hun zorg door ze tijdig te informeren over de consequenties van het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Hierbij gebruik makende van reeds bestaande best practices zoals bijvoorbeeld de Kwikstartapp;
- ernaar te streven om op basis daarvan jongeren vanaf 18 jaar die gecontinueerde zorg nodig hebben of willen in alle - gevallen de nodige of gewenste passende zorg te bieden als zij dat zelf willen;
- gebruik te maken van ervaringsdeskundigen naast deskundigen uit het veld, waaronder jongerenwerk en deskundige zorgverleners om hen inzicht te geven in de reikwijdte van de beslissing die zij over hun zorg moeten nemen;
- te bevorderen dat er gewerkt wordt met een perspectiefplan dat jongeren samen met hun netwerk en zorgverleners opstellen voordat een jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt;
- dit in een voorstel aan de raad te presenteren niet later dan het tweede kwartaal van 2017;

Ondertekend: Jacques Happe, Henk Pijper

Toekomst De War, plan B

20-12-2016 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Toekomst De War, plan B

Geeft het college opdracht:
- Zich tot het uiterste in te spannen binnen redelijke grenzen om een structurele, toekomstbestendige en passende oplossing te vinden voor het nakende huisvestingsprobleem van De War;
- Hierbij de uitdrukkelijke wens van De War om zijn activiteiten structureel te kunnen laten groeien leidraad te laten zijn.

Ondertekend: Bart Huijdts

Borging positie gehandicapten bij Omgekeerd Inzamelen

06-12-2016 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Borging positie gehandicapten bij Omgekeerd Inzamelen

verzoekt het college:
- voor het uitrollen van omgekeerd inzamelen, tijdig vóórdat de plaats van de verzamelpunten wordt bepaald, over de rest van de stad afdoende deskundige inspraak te regelen m.b.t. de positie van mensen met een beperking;
- voor de uitwerking van de exacte plannen voor elk verzamelpunt deskundig advies te organiseren zodat de wettelijke voorschriften gehoorzaamd worden.

Ondertekend: Wytse Dassen

Gebiedsgericht werken, doen!

08-11-2016 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Gebiedsgericht werken, doen!

Draagt het college op:
- voor de twee pilotwijken 50.000 euro per wijk ter beschikking te stellen voor realisatie de van het gebiedsplan en dit te dekken uit de reserve Amersfoort Vernieuwt Sociaal.

Ondertekend: Jacques Happe

Win-win-renovatie betaalbaarheid en verduurzaming van sociale huurwoningen

08-11-2016 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Win-win-renovatie betaalbaarheid en verduurzaming van sociale huurwoningen

Verzoekt het college:
1. In gesprek te gaan met de corporaties om op te halen waar hun belemmeringen zitten om tot vergaande duurzame renovatie waaronder het onafhankelijk worden van aardgas over te gaan.
2. De uitkomsten van deze gesprekken uiterlijk 1 april te presenteren aan de raad.

Ondertekend: Noëlle Sanders

Overgang Sociale Basis Infrastructuur (SBI)

08-11-2016 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Overgang Sociale Basis Infrastructuur (SBI)

Draagt het college op:
- Niet strak vast te houden aan de datum van 1 januari, maar de tijd te nemen om er zeker van
te zijn dat de kwaliteit van de dienstverlening gehandhaafd kan blijven, dat noodzakelijke
activiteiten en vrijwilligersnetwerken niet verloren gaan en inwoners van Amersfoort die de
SBI nodig hebben goed overgedragen kunnen worden.
- Hiervoor eventueel de Sociale Reserve aan te spreken.
- De gemeenteraad direct te informeren over besluiten om voor dit doel de Sociale Reserve
aan te spreken.

Ondertekend: Jacques Happe

Werkdruk in de wijkteams

11-10-2016 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Werkdruk in de wijkteams

Draagt het College op:
1. Gedegen analyse te maken van de oorzaken, de risico's, de aanvaardbaarheid en werkbaarheid van de structureel hoge werkdruk waaronder de Sociale Wijkteams moeten werken
2. De medewerkers van de Sociale Wijkteams in deze analyse expliciet een stem te geven
3. De uitkomsten van de analyse vóór de jaarwisseling aan de raad te rapporteren
4. Maatregelen te nemen en/of aan de raad voorstellen te doen om de werkdruk op zo kort mogelijke termijn structureel te verlagen

Ondertekend: Jacques Happe

Vergeet de pioniers niet!

05-07-2016 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • MOTIE Vergeet de pioniers niet!

Verzoekt het college: om zich hard te maken bij de NS dat zij zich maximaal inspannen om een oplossing te zoeken voor deze pioniers van niet-commerciële partijen. Om zo ook de identiteit te behouden van het speciale karakter van de Wagenwerkplaats, miscchien in een anderen, eventuele aangepaste vorm.

Ondertekend: Noëlle Sanders

Versnelling realisering Soesterhof

05-07-2016 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • MOTIE Versnelling realisering Soesterhof

Verzoekt het college: de procedures voor dit speciale CPO-project te versnellen zodat deze groep snel aan de slag kan met het realiseren van deze bijzondere duurzame wijk.

Ondertekend: Noëlle Sanders

KinderG1000 wens om meer speeltoestellen

28-06-2016 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • MOTIE KinderG1000 wens om meer speeltoestellen

verzoekt het College
1. Bij het aannemen van het raadsbesluit ‘Dekking extra loonkosten bij contracteren Eemfors voor wijkonderhoud (registratienummer 5212311) het vrijkomende budget van €540.000 (incidenteel) als volgt te verdelen:
a. €340.000 om de verschraling van het aantal speelplekken en het aantal speeltoestellen zoveel mogelijk te beperken;
b. € 200.000 voor het verwijderen van een deel van de stobben en voor het herplanten van circa 150 bomen.
2. Met de raad in gesprek te gaan over de mogelijkheden om het beleid rondom speelplekken en speeltoestellen aan te passen al dan niet samen met de scholen. Hierbij wordt de raad vooraf geïnformeerd over de huidige stand van zaken (zoals totstandkoming Speelspellenkaart 2015) en voorbeelden uit andere gemeenten.
3. De bestaande kinderwijkraden en opstellers van het Kindermanifest uit te nodigen om in gesprek te gaan met de wethouder, de raad en overige betrokkenen over hun wensen inzake speelplekken en speeltoestellen.
4. Op basis van de uitkomsten hiervan te komen tot een integrale visie en aanpak van speelvoorzieningen.

Ondertekend: Wytse Dassen

Blijven investeren in het voorzieningenniveau!

28-06-2016 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • MOTIE Blijven investeren in het voorzieningenniveau!

Verzoekt het college:
1. Om de coalitieafspraken van € 2.500.000,- ook in 2019 te dekken
2. In de begroting voor 2017-2020 hiervoor een dekking te vinden in de jaarschijf 2019, of zo veel eerder als mogelijk.

Ondertekend: Bart Huijdts

Amersfoort, aanjager van de circulaire economie

28-06-2016 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • MOTIE Amersfoort, aanjager van de circulaire economie

Verzoekt het college:
1. In de begroting 2017-2020 een start werkbudget van € 250.000,- op te nemen voor de ontwikkeling van een plan en de eerste aanjaagactiviteiten voor het zo lokaal mogelijk sluiten van grondstofkringlopen.
2. De financiële middelen in de begroting 2017 op te nemen. Hiervoor als dekkingsoptie het surplus uit het begrotingsjaar 2016 te betrekken zoals nader gespecificeerd in de kadernota.

Ondertekend: Wytse Dassen

Klimaatkadernota 2017

28-06-2016 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Klimaatkadernota 2017

De gemeenteraad van Amersfoort draagt het College op om:
1. Vanaf de begroting voor 2017 elk jaar een klimaatbegroting op te stellen, die kijkt naar de vermindering van de CO2-uitstoot in het komende jaar en de 3 daarop volgende jaren.
2. Daarbij uit te gaan van de kaders zoals in deze klimaatkadernota en in beleid gesteld door de raad.
3. Inzichtelijk te maken hoe het beleid bijdraagt aan de het doel om klimaatneutraal te zijn in 2030, daarbij gebruik makend van nog met elkaar af te spreken indicatoren op elk van de genoemde inhoudelijke aspecten.

Ondertekend: Wytse Dassen

Investeren in een vitaal Stadshart

28-06-2016 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • MOTIE Investeren in een vitaal Stadshart

Verzoekt het college;
1. In de begroting 2017-2020 een start werkbudget van €750.000 op te nemen voor de uitvoering van de door de raad nog vast te stellen visie stadshart.
2. Na vaststelling van de visie zal voor de besteding van het werkbudget een plan aan de raad worden voorgelegd.
3. De financiële middelen in de begroting 2017-2020 op te nemen. Hiervoor als dekkingsoptie het surplus uit het begrotingsjaar 2016 te betrekken zoals nader gespecificeerd in de kadernota.

Ondertekend: Erwin Blaauw

Geld voor Zorg. Administratie voor Geld. Zorg om Administratie

28-06-2016 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Geld voor Zorg. Administratie voor Geld. Zorg om Administratie

Draagt het college op om:
Voor 1 oktober 2016 een pilot uit te werken en daarover de raad te informeren waarin in 2 of meer wijken (bjiv. Soesterkwartier en Nieuwland) het wijkteam achteraf hun kosten mogen verantwoorden in plaats van vooraf.

Ondertekend: Jacques Happe

Instemmen met position paper cannabis tijdens de ALV van de VNG

24-05-2016 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • MOTIE Instemmen met position paper cannabis tijdens de ALV van de VNG

Verzoekt het college:
Om tijdens de ALV van het VNG congres op 8 juni namens de gemeente Amersfoort in te stemmen met het standpunt van het VNG-bestuur, zoals verwoord in hun position paper, over het rapport van de VNG werkgroep cannabisbeleid waarin het huidige cannabisbeleid failliet wordt verklaard en aan te geven dat uitgezien wordt naar de nadere uitwerking van het regelscenario.

Ondertekend: Tyas Bijlholt

Ervaren contactlegging inzake hulpmiddelen Zorg

12-04-2016 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Ervaren contactlegging inzake hulpmiddelen Zorg

Verzoekt het college:
1. te onderzoeken waardoor het verschil kan worden verklaard tussen de uitkomsten van het NPCF en die van de Monitor Sociaal Domein 2015, toegespitst op de contacten tussen zorgvragers en gemeente;
2. de raad zo spoedig mogelijk over de uitkomsten van dit onderzoek schriftelijk te informeren;
3. indien en voorzover daartoe aanleiding is: de raad nadere voorstellen te doen over verbetering van
de contacten tussen zorgvragers en gemeente.

Ondertekend: Jacques Happe

Zorgzaam zonder paniekvoetbal

15-03-2016 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • MOTIE Zorgzaam zonder paniekvoetbal

Draagt het college op:
- in overleg te treden met de SRO om in de uitvraag van de aanbesteding wel de aanschaf en aanleg van een kunstgrasveld voor APWC op te nemen;
- in de aanbesteding een voorbehoud op te nemen voor de uiteindelijke aanleg van een kunstgrasveld voor APWC, voorafgaand aan het moment van gunning, zodat APWC de kans krijgt om een volwaardig en degelijk bestuur te vormen;
- over te gaan tot definitieve gunning van een kunstgrasveld voor APWC indien de club er tijdig in slaagt met een (onder dictum 2 omschreven) bestuur te komen.

Ondertekend: Dirk-Joost van Hamersveld

Nu vooruit denken en groeien

15-03-2016 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • MOTIE Nu vooruit denken en groeien

Draagt het college op:
- nu reeds alles in het werk te stellen om direct na het onherroepelijk vaststellen van het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting te starten met de aanleg van het nieuwe groen gebied tussen de A.P. Hilhorstweg en de Eem;
- zodat de ontwikkeling en groei van de natuur een vroege en snelle start krijgt en op deze wijze de compensatie geen sluitstuk wordt

Ondertekend: Dirk-Joost van Hamersveld

Invest in Amersfoort

09-02-2016 • MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Invest in Amersfoort

Verzoekt het college
1.Inzichtelijk te maken welke buitenlandse investeringsprojecten via Invest Utrecht naar Amersfoort zijn gehaald;
2.Voorts een overzicht te geven van de voortgang die tot nu toe is geboekt met de extra 1 miljoen Euro die beschikbaar is gesteld voor de economische agenda;
3.Aan te geven hoe het college op korte en lange termijn deze aanpak gaat voortzetten en/of uitbreiden door bijvoorbeeld een nauwere samenwerking met Invest Utrecht;
4.Regelmatig de raad over de geboekte voortgang te informeren.

Ondertekend: Erwin Blaauw

Maatschappelijke initiatieven en gemeentelijk vastgoed

26-01-2016 • MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Maatschappelijke initiatieven en gemeentelijk vastgoed

Verzoekt het college:
1. Kennis te nemen van bovenstaande en vanaf heden te handelen in de geest van de in de bijlage genoemde criteria
2. Binnen 3 maanden, in samenspraak met de raad, te komen tot een verdere uitwerking van de in de bijlage genoemde criteria

Ondertekend: Bart Huijdts

Een naam die keihard klinkt

26-01-2016 • GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • MOTIE Een naam die keihard klinkt

De raad verzoekt het college om:
1. een prijsvraag uit te schrijven onder alle inwoners van Amersfoort met als doel een breed gedragen en tot de verbeelding sprekende naam voor het sportcomplex Hogekwartier te verkrijgen;
2. de uitvoering hiervan tegen minimale kosten tot stand te brengen.

Ondertekend: Dirk-Joost van Hamersveld

Beroepsbegeleidende Leerweg

12-01-2016 • MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • MOTIE Beroepsbegeleidende Leerweg

Draagt het College op:
1. te onderzoeken met het bedrijfsleven welke belemmeringen er bestaan om aan BBL krachten aan te nemen
2. op basis van dit onderzoek met het bedrijfsleven een proef uit te werken om meer BBL plaatsen te realiseren in Amersfoort
3. het betreffende plan voor te leggen aan de raad

Ondertekend: Tyas Bijlholt

Verbetering communicatie huurders en woningbouwcorporaties

24-11-2015 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • MOTIE Verbetering communicatie huurders en woningbouwcorporaties

Verzoekt het college:
1. Afspraken ten aanzien van het verbeteren van de communicatie in de prestatieafspraken met de woningbouwcoöperaties op te nemen.
2. Zich in te spannen om de communicatie tussen de bewoners en de woningbouwcorporaties te verbeteren d.w.z. in ieder geval de woningbouwcorporaties te bewegen om binnen een redelijke termijn te reageren via mail of telefoon.
3. Bij patstellingen tussen de woningbouwcorporaties en de bewoners niet te lang wachten om een onafhankelijk mediator/jurist in te schakelen
4. In deze prestatieafspraken ook een evaluatiemoment op te nemen omtrent deze communicatie.
5. Een gebruikerstevredenheid te meten of met behulp van een indicator te meten of de communicatie is verbeterd door een onafhankelijk onderzoek.

Ondertekend: Noëlle Sanders

Intellectuelen lossen problemen op Genieën voorkomen ze (preventie)

10-11-2015 • MOTIE GEÏNITIEERD & VERWORPEN • Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

Verzoekt het college:
vanaf de kadernota en de begroting 2017 per programma onderdeel indien mogelijk naast een ambitie paragraaf ook een preventie paragraaf op te nemen met daarin de beschrijving van de met het beleid te voorkomen negatieve ontwikkelingen.

Ondertekend: Henk Pijper

Samen maken we de stad… toegankelijk

10-11-2015 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • Programma 4: Sociaal Domein

Verzoekt het college:
1. het criterium "toegankelijkheid" in alle relevante collegevoorstellen (op het gebied van bouw, RO, mobiliteit, etc.) dezelfde positie te geven als "duurzaamheid", waarbij toegankelijkheid in de overwegingen van elk voorstel wordt opgenomen;
2. vanwege het VN-verdrag alle middelen te gebruiken om toegankelijkheid te bevorderen, bijvoorbeeld via aanpassing van verordeningen, bij het verlenen van omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen etc.;
3. geld vrij te maken voor een voorbeeldpositie van de gemeente zelf, namelijk het toegankelijk maken van zoveel mogelijk door SRO beheerde accommodaties, zoals bijvoorbeeld wijkcentra, en rolstoelvriendelijk maken van toegang in sporthallen;
4. daartoe het geld te vinden in het rekeningresultaat.

Ondertekend: Jacques Happe

033 ook in de nacht een stad

10-11-2015 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • Programma 9: Mobiliteit

Draagt het college op:
1. In overleg te treden met Nederlandse Spoorwegen om het nachtnet in overleg met hen voor een periode van 1 of 2 jaar voort te zetten en de jaarlijkse kosten van € 45.000,- te dekken vanuit eerder genoemde portefeuilles Mobiliteit (openstaande reservering van het nachtnet, aangevuld met budget OV) en vanuit Economie (budget Economische agenda) .
2. Te onderzoeken of en in hoeverre de provincie Utrecht een bijdrage in de kosten kan leveren.

Ondertekend: Dirk-Joost van Hamersveld

Gebruik 1% regeling beeldende kunst voor Kunstwerk Artikel 1 van de Grondwet

10-11-2015 • MOTIE GEÏNITIEERD & VERWORPEN • Programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019

Verzoekt het college
Om bij de eerst volgende mogelijkheid de 1 % regeling beeldende kunst te gebruiken ten behoeve van een kunstwerk met de opdrachtstelling om Artikel 1 van de Grondwet te verbeelden

Ondertekend: Tyas Bijlholt

Voorkomen is beter dan genezen

30-06-2015 • MOTIE GEÏNITIEERD & INGETROKKEN • Motie D66, PvdA, SP: Voorkomen is beter dan genezen

Verzoekt het college:
1.Om samen met woningcorporaties en instellingen voor maatschappelijke dienstverlening een pilot project ‘Vroeg erop af’ te starten in Amersfoort;
2.Om over 1 jaar resultaten en bevindingen naar de raad sturen over het pilot project;

Ondertekend: Tyas Bijlholt

Meer sociale huurwoningen voor jongeren

16-06-2015 • MOTIE GEÏNITIEERD & INGETROKKEN • Huisvestingsverordening 2015

De raad van de gemeente Amersfoort verzoekt het college:
1. Meer sociale huurwoningen te creëren voor jongeren vanaf 25 jaar door actief beleid te voeren in samenwerking met de woningcorporaties om bijvoorbeeld leegstaande verzorgingsinstellingen of leegstaande kantoorpanden te transformeren en vrijesector-huurwoningen om te zetten naar sociale huurwoningen.
2. Te onderzoeken of er een tijdelijkheid kan worden ingebracht bij een limiet van bijvoorbeeld vijf jaren waarbinnen deze jongeren kunnen doorstromen naar een andere woning als zij meer gaan verdienen waarbij dan wel een alternatief geboden moet kunnen worden zodat de jongeren niet op straat staan.

Ondertekend: Noëlle Sanders

Studietoeslag

16-06-2015 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • Verordeningen Participatiewet (re-integratie, individuele studietoeslag)

De raad van de gemeente Amersfoort verzoekt het college:
1. te onderzoeken wat in vergelijkbare steden de ervaring met de studietoeslag is;
2. in gesprek te gaan met de betreffende jongeren over de studietoeslag en ervaringen uit te wisselen;
3. in kaart te brengen hoeveel studenten in de gemeente Amersfoort aanspraak kunnen maken op de studietoeslag;
4. in kaart te brengen waarom studenten wel of niet aanspraak willen maken op de studietoeslag;
5. het eerste jaar, juli 2015 tot en met juni 2016, te beschouwen als een onderzoeksjaar en de studietoeslag volgens de verordening te verstrekken;
6. aan het eind van het ‘onderzoeksjaar’ de raad te informeren over de bevindingen.

Ondertekend: Tyas Bijlholt, Bart Huijdts

Maak het niet te moeilijk

02-06-2015 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Programma 01 Bestuur en dienstverlening

De gemeenteraad draagt het college op:
met het afschaffen van de STIP’s en de invoering van de dwingende digitale kanaalsturing een werkgroep op te richten die adviseert over toegankelijkheid van gemeentelijke informatie en gemeentelijke diensten voor mensen die minder computervaardig zijn. In die werkgroep zitten naast ambtenaren ook belangenbehartigers van de doelgroep en vertegenwoordigers van organisaties die zorg verlenen aan deze doelgroep

Ondertekend: Wytse Dassen

Herstel met inzicht start voor de zomer uitdenken Kerntakenverkenning

02-06-2015 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Programma 01 Bestuur en dienstverlening

De gemeenteraad spreekt als zijn voornemen uit:
1. Zo spoedig mogelijk met een raadsbrede verkenning te starten om te bepalen waaraan een bestuurlijk en naar inwoners verantwoorde kerntakendiscussie zou moeten voldoen. Inwoners worden in dit proces van verkenning betrokken.
2. Nog voor het zomerreces te onderzoeken welke andere initiatieven op dit terrein, binnen en buiten het gemeentehuis zijn opgestart.
3. Meteen na het zomerreces een raadsbrede denktank in te stellen, die samen met griffie en vakambtenaren in overleg met de betreffende wethouder een praktisch programma uitwerkt.

Ondertekend: Bart Huijdts

Waterdoorlatende betonklinkers

02-06-2015 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Programma 03 Stedelijke beheer en milieu

De raad van de gemeente Amersfoort geeft het college opdracht:
1. om een pilot te ontwikkelen, waarbij een weg(gedeelte) wordt vervangen door waterdoorlatende betonklinkers;
2. de kosten voor deze pilot te dekken uit de onderhoudsreserve, zo nodig in beperkte mate aan te vullen met incidentele middelen;
3. de resultaten van deze pilot te evalueren en op basis daarvan een voorstel voor te leggen aan de raad om op grotere schaal waterdoorlatende betonklinkers te plaatsen.

Ondertekend: Wytse Dassen

Lucht in de begroting

02-06-2015 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Programma 12 Financiën en Belastingen

De raad van de gemeente Amersfoort draagt het college op:
vóór de begroting van 2016 een voorstel aan de raad voor te leggen over hoe om te gaan met niet uitgegeven budgetten. Dit voorstel bevat in elk geval:
1. Hoe vaak een inventarisatie van niet uitgegeven budgetten wordt uitgevoerd
2. De criteria voor het laten vervallen van een budget

Ondertekend: Erwin Blaauw

Methodiek onnodige OZB-verhoging terugdraaien

02-06-2015 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Programma 12 Financiën en Belastingen

De raad van de gemeente Amersfoort draagt het college op:
1. te onderzoeken met behulp van welke methodiek(en) de OZB-verhoging voor inwoners en bedrijven geminimaliseerd kan worden indien er structurele overschotten zijn;
2. de onderzoeksuitkomsten in de tweede helft van 2015 te bespreken met de raad;
3. ten behoeve van inzicht hiertoe met ingang van de jaarrekening 2015 jaarlijks de structurele overschotten inzichtelijk te maken en te delen met de raad.

Ondertekend: Bart Huijdts

Architectuur De Nieuwe Stad

28-04-2015 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & VERWORPEN • Ontwikkeling van De Nieuwe Stad (Oliemolenkwartier)

Opdracht:
Bij de totstandkoming van de uiteindelijke Opdracht:
overeenkomsten voor De Nieuwe Stad er zorg voor te dragen dat zo hoogwaardig mogelijke architectuur gaat behoren tot de "regels" die volgens het Ambitiedocument de totstandkoming van permanente ontwikkelingen beheersen.

Ondertekend: Noëlle Sanders

Raad wil inzage in onderlinge afspraken ontwikkelaars

28-04-2015 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Ontwikkeling van De Nieuwe Stad (Oliemolenkwartier)

Vraagt het college:
Zodra een overeenkomst over samenwerking tussen de verschillende partijen tot stand is gekomen de gemeenteraad daarover te informeren – zo nodig in vertrouwelijkheid - en pas tot ondertekening over te gaan, als de raad in de gelegenheid is gesteld zijn mening over de gemaakte afspraken te geven.

Ondertekend: Noëlle Sanders

De Nieuwe Stad overleg met raad bij hoogte meer dan 15 meter

28-04-2015 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • Ontwikkeling van De Nieuwe Stad (Oliemolenkwartier)

Verzoek:
Bij bouwplannen boven de 15 meter de mening van de raadsleden over dit plan te peilen alvorens een besluit te nemen.

Ondertekend: Noëlle Sanders

Co-creatie Nieuwe Stad

28-04-2015 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • Ontwikkeling van De Nieuwe Stad (Oliemolenkwartier)

1. De bestaande regiegroep bestaande uit de gemeente en Schipper Bosch uit te breiden met gebruikers en inwoners tot een klankbordgroep.
2. De klankbordgroep toetst vanuit haar beleving of de initiatieven in het gebied voldoen aan het ambitiedocument en brengt een advies uit. Dit advies wordt door het college (of in voorkomende gevallen door de raad) gebruikt bij het maken van een afweging om mee te werken.

Ondertekend: Noëlle Sanders

Inzet studenten HTV

28-04-2015 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Programma Veiligheid 2015-2018

Verzoek:
In overleg te treden met de directie van de veiligheidsopleiding (MBO Amersfoort) en te komen tot afspraken, waarbij de inzet van studenten t.b.v. het programma veiligheid verder vorm kan worden gegeven.

Ondertekend: Henk Pijper

Transformatie kantoorpanden

31-03-2015 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • Verdeling gelden samenwerkingsovereenkomst met provincie Utrecht binnenstedelijke ontwikkelingen en Wonen

verzoekt het college:
1. Een programma te ontwikkelen om de transformatie van kantoorpanden in Amersfoort te realiseren. Het programma bevat een ambitie, doelstellingen, projecten en de benodigde financiering. Het programma wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd (incl. dekking financiering voor de uitvoering van het programma).
2. Voor de uitvoering van het programma (een deel van) het geld van de provincie te gebruiken. Als dit niet door Amersfoort zelf is te realiseren omdat dit geld niet gebruikt mag worden voor personele kosten, dit aan te besteden aan een externe partij die deze maatregelen zoveel mogelijk kan faciliteren

Ondertekend: Noëlle Sanders

Parkeermaatregelen Euterpeplein

10-02-2015 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Euterpeplein 1 e.o.

Vraagt het college:
1. Zo spoedig mogelijk op het Euterpeplein een blauwe zone in te stellen;
2. De tijdsduur waarbinnen met een parkeerschijf geparkeerd kan worden en de
tijdvensters voor de zone af te stemmen met winkeliers en bewoners;
3. De effecten daarvan na 4 maanden met omwonenden en winkeliers te evalueren;
4. Voort te gaan met de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen met de in het
gewijzigde bestemmingsplan “Euterpeplein 1” voorziene extra parkeerplekken aan de
Flierbeek en daarbij in overleg met de bewoners zo’n inpassing te vinden, dat de bestaande flora en fauna zo veel mogelijk intact blijft;
5. het toevoegen van 5 parkeerplekken op de opgeheven bushaltes.

Ondertekend: Noëlle Sanders

Parkeerdruk in gebieden grenzend aan parkeervergunninggebieden

13-01-2015 • TOEZEGGING • GroenLinks/D66: Parkeerdruk in gebieden grenzend aan parkeervergunninggebieden

Wethouder stelt binnen drie maanden notitie op waarin parkeerproblematiek en mogelijke oplossingen in kaart zijn gebracht. Notitie wordt ter bespreking aangeboden aan de raad.

Woordvoerder: Dirk-Joost van Hamersveld

Kiezen voor nieuw inzamelsysteem voor plastic en restafval

13-01-2015 • MOTIE GEÏNITiEERD & AANGENOMEN • Kiezen voor nieuw inzamelsysteem voor plastic en restafval (versie 12 januari)

Verzoek:
1. Het Uitwerkingsplan te maken voor het gefaseerd implementeren van het inzamelsysteem ‘omgekeerd inzamelen’. Daar waar ‘omgekeerd inzamelen’ niet mogelijk of doelmatig is, zoals bij hoogbouw of waar de woningen te ver uit elkaar liggen, dit aan te vullen met andere maatregelen of systemen, zoals het inzamelsysteem met een ‘4de minicontainer’. In het Uitwerkingsplan zijn onder andere de financiële consequenties, het verwachte serviceniveau en de verwachte milieuwinst uitgewerkt.
2. Hierbij ook met voorstellen te komen voor maatwerk voor inwoners met fysieke beperkingen.
3. Hierbij de mogelijkheden voor het inzamelen van metalen en drankkartonnen mee te nemen.
4. Hierbij de mogelijkheden voor een volmeldsysteem op ondergrondse containers mee te nemen.
5. Hierbij ook aandacht te hebben voor het voorkomen, dan wel opruimen van afvalzakken en zwerfafval bij en rondom ondergrondse containers
6. Van de vier aangekondigde pilots (zoals besproken in De Ronde van 15 juli 2014) enkel de pilot ‘omgekeerd inzamelen’ te starten om te leren voor de verdere uitrol van het systeem stadsbreed, alsmede met de pilot voor gft ophalen in de binnenstad, eventueel aangevuld met andere pilots met gft in de rest van de stad.
7. Bij de pilot ‘omgekeerd inzamelen’ en de verder uitrol stadsbreed, net zoals in Arnhem, veel aandacht te besteden aan bewonersparticipatie en een goede en continue informatievoorziening.
8. Het Uitwerkingsplan samen met de evaluatie van de pilot ‘omgekeerd inzamelen’ uiterlijk eind 2015 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Ondertekend: Wytse Dassen

Ontwikkeling Groenvisie Amersfoort

13-01-2015 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Ontwikkeling Groenvisie Amersfoort (versie 13 januari)

Draagt het college op:
1. de ontwikkeling van een Groenvisie mogelijk te maken door hiervoor voldoende ambtelijke deskundigheid vanuit Stedelijk Beheer, Ruimtelijke Ontwikkeling en Strategie beschikbaar te stellen;
2. zorg te dragen voor een werkbudget ten behoeve van faciliteiten en begeleiding van
€ 30.000 en dit bedrag toe te voegen aan het raadsbudget, zodat de raad c.q. de griffier als budgethouder kan fungeren;
en besluit voorts:
3. vertrouwen te stellen in de procesbegeleiding vanuit de initiatiefgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het G1000-initiatief ‘Keigroen Samendoen!’, Klankbordgroep Groenbeleid en SGLA en raadsleden;
4. dat de gemeenteraad de kaders voor de Groenvisie vastlegt, nadat zij geïnformeerd is over de evaluatie van de beleidsvisie Groenblauwe Structuur;
5. dat de Groenvisie na afloop ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd;
6. de initiatiefgroep te vragen regelmatig de fracties over de voortgang te informeren, zo nodig in de Ronde;
7. de raadsleden in de initiatiefgroep te vragen regelmatig samen met een nog te vormen bestuurlijke klankbordgroep van raadsleden en collegeleden te reflecteren op het proces en de balans in belangen die vertegenwoordigd worden in de Groenvisie en indien nodig de procesbegeleiding hierop bij te sturen;
8. dat deze initiatiefgroep in samenspraak met griffie en ambtenaren een begroting op moet stellen voor de ontwikkeling van de Groenvisie (t.b.v. faciliteiten, begeleiding) tot een bedrag van € 30.000;

Ondertekend: Wytse Dassen

Concretisering indicatoren t.b.v. (bij)sturing

11-11-2014 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Amendementen en moties

Opdracht:
1. Zorg te dragen dat alle programma’s concrete indicatoren bevatten;
2. Deze indicatoren zowel voor 2015 als latere jaren te bepalen;
3. De Raad over de uitkomsten te informeren per RIB;
4. Deze RIB uiterlijk in het 1e kwartaal van 2015 te versturen.

Ondertekend: Erwin Blaauw

Subsidie aan Oranjecomité Hoogland en Oranjevereniging Hooglanderveen

11-11-2014 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Amendementen en moties

Opdracht:
1. Het subsidiëren van beide Oranje-organisatie niet te beëindigen, maar te continueren.
2. Binnen de begroting van Cultuur eenmalig dekking te vinden voor 2015: € 650,- en voor de jaren daarna een structurele dekking voor te stellen in de begroting 2016-2019;
3. De begrote gelden voor festivals en evenementen niet aan te passen als gevolg van deze motie

Ondertekend: Erwin Blaauw

Nodige zorg waarborgen

11-11-2014 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Amendementen en moties

Opdracht:
1. Overschotten binnen het Sociaal Domein ook binnen het Sociaal Domein te houden;
2. Bij tekorten die ontstaan door de overheveling van de budgetten van de 3 decentralisaties binnen het sociaal domein, Den Haag direct hierop aan te spreken;
3. Parallel hieraan de ontstane tekorten eerst binnen het Sociaal Domein aan te vullen, vervolgens de WMO-reserve aan te spreken en daarna de Sociale Reserve;
4. Mocht dat niet voldoende zijn, dan spreekt de raad uit dat in nood het tekort in 2015 uit andere reserves en de saldireserve gehaald kan worden , of - indien het weerstandsvermogen dreigt niet op peil te blijven - hiervoor eventueel een lening kan worden afgesloten. De raad vraagt het college in dat geval met een voorstel te komen waarin verschillende opties worden afgewogen, zodat de raad tot degelijke besluitvorming kan komen.

Ondertekend: Bart Huijdts

Vervroeging Kerntakendiscussie

11-11-2014 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Amendementen en moties

Opdracht:
1. Begin 2015 te komen met een procesvoorstel voor de Kerntakendiscussie;
2. De tijdslijnen hierbij zodanig te laten zijn, dat resultaten beschikbaar zijn bij de begrotingsbehandeling 2016-2019 in november 2015 maar in ieder geval bij de behandeling van de Kadernota in mei 2016.

Ondertekend: Erwin Blaauw

Motie Toegankelijkheidsapp

11-11-2014 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Raadsbesluit over gemeentebegroting 2015-2018

Opdracht:
1. Zorg te dragen voor de spoedige totstandkoming van een Toegankelijkheidsapp voor Amersfoort
2. Dekking voor de kosten hiervan te zoeken op de plaatsen die het College het meest geëigend acht

Ondertekend: Bart Huijdts

Sluitende aanpak voor kwetsbaren

28-10-2014 • AMENDEMENT GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • Raadsvoorstel: Meerjarig beleidskader sociaal domein 2015-2018

Besluit:
aan het raadsbesluit Meerjarig beleidskader Sociaal Domein (4783827) beslispunt 1.d. toe te voegen:
de doelstellingen in paragraaf 2.10;
“met dien verstande dat in doelstelling 5 bij Werk en Inkomen de tekst “We hebben een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren” wordt vervangen door “We hebben een sluitende aanpak voor alle kwetsbaren in Amersfoort.”

Ondertekend: Tyas Bijlholt, Bart Huijdts

Peiling nadere regels en regelingen sociaal domein

28-10-2014 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • Verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning Amersfoort 2015 en Jeugdhulp Amersfoort 2015

Opdracht:
1. de nadere regels en regelingen steeds aan de raad voor te leggen in een peiling;
2. de uitkomst van de peiling bij meerderheid daarvan bindend te verklaren, zoals ook is opgenomen in de besluitenlijst van De Ronde op 14 oktober 2014, waarbij ‘meerderheid’ wordt bepaald aan de hand van het aantal zetels in de raad van de fracties die vertegenwoordigd zijn bij de peiling.

Ondertekend: Jacques Happe, Tyas Bijlholt

Beroep en bezwaar

28-10-2014 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning Amersfoort 2015 en Jeugdhulp Amersfoort 2015

Opdracht:
bij de vaststelling van de beleidsregels de zaak zo in te richten dat:
1. melders van een hulpvraag expliciet gewezen worden op de ombudsman-functie of een andere, van de sociale wijkteams onafhankelijke cliëntondersteuning
2. aan die functie expliciet mede de opdracht wordt gegeven, in voorkomend geval dergelijke melders met raad en daad te steunen
3. de raad over de verwerking van deze punten expliciet te informeren ruim vóór de datum van 1 januari a.s.

Ondertekend: Jacques Happe

Wijziging bestemmingsplan Groot Weede

07-10-2014 • MOTIE GEÏNITIEERD & UNANIEM AANGENOMEN • Motie D66, Amersfoort2014, CDA, OPA, PvdA, SP, GroenLinks: Wijziging bestemmingsplan Groot Weede

Verzoek:
1. met de projectontwikkelaar overeenstemming te bereiken over de voorwaarden om tot een bestemmingsplanwijziging over te gaan onder de voorwaarde dat de omwonenden zodanig worden betrokken dat aan het traject inhoud wordt gegeven volgens het principe ‘samen maken wij de stad’. Kortom: de projectontwikkelaar zal in samenwerking en in goed overleg met de buurtbewoners het plan realiseren en door deze werkwijze vooruitlopen op de nieuwe omgevingswet;
2. de huidige houtwal en natuurelementen (na onderzoek nader te specificeren over welk gebied het precies gaat, aansluitend op de ecologische hoofdstructuur op landgoed Schothorst) daarbij intact te laten en vast te leggen hoe dit het beste gewaarborgd kan worden;
3. mocht er geen overeenstemming bereikt worden dan verzoekt de raad om een wijziging voor te bereiden van het bestemmingsplan van “maatschappelijk vastgoed” in een bestemming “natuur” voor het gedeelte dat valt onder de groenstrook met de houtwal.

Ondertekend: Noëlle Sanders

Taxussnoeisel inzamelen tegen kanker

07-10-2014 • MOTIE GEÏNITIEERD & UNANIEM AANGENOMEN • Motie D66, GroenLinks, SP, PvdA, VVD, ChristenUnie: Taxussnoeisel inzamelen tegen kanker

Verzoek:
1. Om vanaf juni 2015 een verzamelpunt voor taxussnoeisel in te richten bij het ROVA afvalbrengstation waar bakken kunnen worden geplaatst door Stichting “Vergroot de Hoop”;
2. Stichting “Vergroot de Hoop” de mogelijkheid te bieden informatie over het aanleveren van taxussnoeisel te verspreiden binnen de gemeente via de website, lokale pers en op het ROVA afvalbrengstation zelf;
3. De geldelijke bijdragen door de Stichting “Vergroot de Hoop” ten goede te komen aan het Toon Herman Huis te Amersfoort;
4. Eventuele kosten voor het uitvoeren van deze motie worden niet doorberekend aan de inwoners van Amersfoort;

Ondertekend: Wytse Dassen

Stresstest jeugdzorg

07-10-2014 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • Motie D66, ChristenUnie, GroenLinks, Amersfoort2014: Stresstest Jeugdzorg

Verzoek:
- Deze Stresstest Jeugdzorg te laten uitvoeren, die het Transitiebureau Jeugdzorg aanbiedt, en de raad over de resultaten daarvan uiterlijk 1 december 2014 te informeren.

Ondertekend: Tyas Bijlholt

Aanvragen extra geld huishoudelijke hulp

07-10-2014 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Motie ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, CDA: Aanvragen extra geld huishoudelijke hulp

Opdracht:
- Voor 15 oktober een verklaring in te dienen bij het ministerie van VWS, waarin de beschikbare gelden voor de huishoudelijke hulp over de jaren vanaf 2015 zo worden herverdeeld, dat de inwoners die het nodig hebben meer of langer aanspraak kunnen doen op deze hulp.

Ondertekend: Jacques Happe

Raadsvoorstel: programma indeling nieuwe begroting

15-07-2014 • AMENDEMENT GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • Programma indeling nieuwe begroting

Besluit:
Het beslispunt van het raadsbesluit "Programma indeling nieuwe begroting" (reg.nr. 4724540) aan te vullen met de tekst:

"met in achtneming van de volgende wijzigingen:
- De overgehevelde rijksmiddelen, het beleid van de gemeente en de financiële risico’s betreffende de drie decentralisaties in het sociale domein worden duidelijk weergegeven in een aparte paragraaf, en niet alleen als onderdeel van het programma Sociaal Domein.
- Bestuurlijke vernieuwing wordt een aparte begrotingsparagraaf.
- Duurzaamheid wordt naast een onderdeel van het Programma Economie een aparte begrotingsparagraaf waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe duurzaamheid een integraal onderdeel is van alle beleidsterreinen."

Ondertekend: Erwin Blaauw

Organisatie beroep en toezicht in het sociale domein

15-07-2014 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Inrichting wijkteams 2015 sociaal domein

Opdracht:
1. het proces verder zo in te richten dat een duidelijke en eenvoudige vorm van bezwaar mogelijk is voor wie van mening is dat ten onrechte door het wijkteam niet of onvoldoende antwoord is gegeven op zijn/haar hulpvraag
2. onafhankelijk en deskundig toezicht op het functioneren van de wijkteams op te zetten, zodat zulks gewaarborgd is met ingang van het moment dat deze teams verzelfstandigd worden t.o.v. de gemeente

Ondertekend: Jacques Happe

Meten behandelingsresultaten (outcome-criteria)

15-07-2014 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Financiële kaders begrotingsgefinancierde jeugdzorg 2015

Verzoek:
1. In de overgangsarrangementen met jeugdhulpaanbieders nu al afspraken te maken over een meting van de behandelingsresultaten aan de hand van 3 outcome-criteria (uitval, tevredenheid en doelrealisatie) en het toepassen hiervan bij de voorbereiding van de inkoopcontracten voor het jaar 2016.
2. De gemeenteraad over het opnemen van de criteria in de contracten voor 15 mei 2015 te informeren.

Ondertekend: Tyas Bijlholt

Mantelzorgondersteuning

08-07-2014 • MOTIE GEÏNITIEERD & UNANIEM AANGENOMEN • Herinrichting Hulp bij het Huishouden 2015

Opdracht:
1. met een voorstel te komen om in de behoeften van mantelzorgers te voorzien, zoals bijvoorbeeld respijtzorg, waarbij de mantelzorger voor een korte periode volledig wordt ontlast;
2. voor mantelzorgers een gevarieerd pakket aan waardering en ondersteuning te (laten) ontwikkelen;
3. communicatie op te starten richting mantelzorgers, met oog voor hun persoonlijke situatie, de mogelijkheden op respijtzorg, beloning en de acceptatie daarvan;
4. kwaliteitsverbeterende innovatieve initiatieven op het gebied van mantelzorg(ondersteuning) te ondersteunen.

Ondertekend: Jacques Happe, Lonneke Sondorp

Mantelzorgonderzoek

08-07-2014 • MOTIE GEÏNITIEERD & INGETROKKEN • Herinrichting Hulp bij het Huishouden 2015

Opdracht:
1. in het najaar van 2014 te starten met een nulmeting om daarna jaarlijks, eerst gedurende vier jaar, te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de decentralisatie op de belasting van mantelzorgers in Amersfoort
2. voor dit onderzoek de financiële middelen beschikbaar te stellen;
3. de resultaten van het eerste onderzoek uiterlijk in maart 2015 met de raad te bespreken;
4. de wijkteams als een van de taken mee te geven, dat zij actief mantelzorgers en hun eventuele zorgvragen monitoren, zodat tijdig ondersteuning kan worden geboden, waarmee hopelijk wordt voorkomen dat mantelzorgers als gevolg van hun intensieve zorgtaken op termijn zelf een beroep op medische zorg moeten doen;
5. nauw samen te werken met organisaties die mantelzorgers (kunnen) ondersteunen.

Ondertekend: Jacques Happe, Lonneke Sondorp

Toekomstbestendige financiën

08-07-2014 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Kaderbrief 2015-2018

Verzoek:
• Met een voorstel te komen voor een systematiek, waarbij de komende jaren netto financiële meevallers in eerste instantie voor een groot deel ten goede komen aan de verbetering van de financiële positie van de gemeente (zoals het verhogen van het weerstand-vermogen en reserves die zo nodig mede kunnen dienen voor het opvangen van mogelijke tegenvallers van de decentralisaties). Te denken valt aan een systematiek waarbij een vast percentage van het rekening-resultaat wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen dan wel de reserves.
• Een voorstel van die strekking uit te werken waarbij ook de consequenties en kanttekeningen worden uitgewerkt. Dit voorstel te bespreken met de commissie B&V, waarna de raad er een besluit over neemt.

Ondertekend: Erwin Blaauw

Adopteer een boomspiegel

08-07-2014 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Kaderbrief 2015-2018

Opdracht:
1. De boomspiegels in de stad samen met de adopterenden te vergroten om zodoende de gezondheid en daarmee de duurzaamheid van bomen te vergroten.
2. Via kranten en andere media de inwoners van Amersfoort uit te nodigen om met planten, zaden of bollen de boomspiegels in de straat op te fleuren en daarmee een boomspiegel te “adopteren”.
3. Heldere spelregels op te stellen voor het adopteren van een boomspiegel.

Ondertekend: Wytse Dassen

Jeugdwerkloosheid

08-07-2014 • MOTIE GEÏNITIEERD & VERWORPEN • Kaderbrief 2015-2018

Verzoek:
1. uiterlijk 31 december 2014 een plan van aanpak op te stellen om onder de nietwesterse jongeren de hoeveelheid vroegtijdige schoolverlaters en de hoge werkloosheid te verminderen en de raad hierover te informeren;
2. om in gesprek te gaan en blijven met zowel het bedrijfsleven, instellingen, en het onderwijs als ook met de niet-westerse jongeren over een gezamenlijke aanpak om het vroegtijdig schoolverlaten en hogere werkloosheid terug te dringen.

Ondertekend: Tyas Bijlholt

Akropolis Concept Amersfoort nieuw lezen inblazen

08-07-2014 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Kaderbrief 2015-2018

Verzoek:
1. De mogelijkheden na te gaan om in Amersfoort invulling te geven aan het Akropolis Concept, gegeven de actuele situatie van het scheiden van wonen en zorg en de verzwaarde toegangseisen tot de verpleeghuiszorg;
2. Daarover niet alleen in overleg te treden met de woningcorporaties, maar ook met de bestaande verzorgingshuizen, waar geleidelijk aan meer leegstand zal ontstaan;
3. De gemeenteraad daarover in mei 2015 te informeren.

Ondertekend: Jacques Happe

Op weg naar duurzaamheidsdoelen Structuurvisie

08-07-2014 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Kaderbrief 2015-2018

Verzoek:
1. Een verduurzamingsprogramma te formuleren voor de periode tot 2030 met als doel het behalen van de ambities in de Structuurvisie
2. Hierin specifiek de inspanningen te benoemen voor de komende twee jaar met het zwaartepunt op een CO2 neutrale gebouwde omgeving en innovatie.
3. Hiervoor binnen alle portefeuilles op zoek te gaan naar kansen voor verduurzaming van onze
stad.
4. Bij deze zoektocht de stad en de raad actief te betrekken.
5. De € 250.000 per jaar in 2015 en 2016 voor het verduurzamingsprogramma aan te wenden.
6. De Raad te rapporteren over de voortgang en geboekte resultaten eind 2015 en 2016.

Ondertekend: Wytse Dassen

Mantelzorgwoningen

08-07-2014 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & AANGENOMEN • Kaderbrief 2015-2018

Verzoek:
een evaluatie/overzicht te geven van aantal tot nu toe gebouwde mantelzorgwoningen conform
de huidige mogelijkheden en de procesgang hierin (incl. verbeterpunten);
- onderzoek te doen naar de behoefte aan het plaatsen van mantelzorgwoningen (op eigen erf of als aanbouw bestaande woning);
- expliciet en helder te communiceren naar mogelijke doelgroepen de mogelijkheden m.b.t. het vergunningvrij bouwen van mantelzorgwoningen vooruitlopend op de aanstaande landelijke regelgeving. Daarbij wordt ingegaan op voorwaarden, aard en duur van de bebouwing e.d.;
- de raad zo spoedig mogelijk over het bovenstaande te informeren.

Ondertekend: Noëlle Sanders

Convenant sport en alcohol

24-06-2014 • MOTIE GEÏNITIEERD & AANGENOMEN • Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

Verzoek:
1. Samen met de Amersfoortse Sport Federatie, GGD, SRO, Victas en waar nodig andere belanghebbende partijen om op zo kort mogelijke termijn een convenant “Sport en alcohol” te ontwikkelen.
2. Sportverenigingen uit Amersfoort te stimuleren het convenant mede te ondertekenen en daarin gemaakte afspraken uit te voeren.
3. De Raad over een half jaar te rapporteren over de voortgang en/of het resultaat.

Ondertekend: Henk Pijper

Alle fracties reactie op uitspraken Wilders

27-03-2014 • MOTIE MEDE-ONDERTEKEND & UNANIEM AANGENOMEN • Motie alle fracties: reactie op uitspraak Wilders

Verzoek:
- de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort om namens de volledige gemeenteraad publiekelijk op krachtige wijze kenbaar te maken dat het wegzetten van bevolkingsgroepen niet kan worden getolereerd;
- en geeft de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort de overweging mee om dit tot uitdrukking te brengen door aangifte te doen tegen PVV-fractievoorzitter Geert Wilders vanwege schending van artikel 1 van de grondwet.