Steun ons en help Nederland vooruit

Amersfoort, groene stad

Amersfoort is een groene stad. Dat wil D66 behouden en waar mogelijk versterken. De Groenvisie Amersfoort, opgesteld door bewoners, raadsleden en ambtenaren, is hierbij leidend. Door bezuinigingen zijn ruim 2000 gekapte zieke bomen in straten en parken nog niet vervangen. D66 wil extra middelen inzetten om deze achterstand de komende periode weg te werken (circa 3 miljoen euro). D66 wil werk maken van Operatie Steenbreek door groene privétuinen te stimuleren, daktuinen, muurtuinen en plantenbakken in de stad te bevorderen en belemmerende, overbodige regels te schrappen. Als de stad als spons fungeert, gaan we plekken in de stad waar het altijd een paar graden warmer is (hittestress) en wateroverlast tegen. Bij inbreiding en nieuwbouwprojecten, zoals VathorstWest, doet het behoud en versterken van het bestaande groen aan de voorkant mee in de belangenafweging om te komen tot een ontwerp. We vragen de gemeente om samen met het waterschap werk te maken van de stresstest die het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voorschrijft. D66 stelt voor om bij herrioleringsprojecten zorgvuldiger om te gaan met het aanwezige bomenbestand. Bomen op leeftijd worden nu, zonder aanzien, geveld waarbij geen rekening wordt gehouden met hun belangrijke ecologische waarde. Door riolen anders te positioneren kunnen waardevolle bomen behouden worden. Dit is van groot belang voor een voor de mens gezonde leefomgeving. Zo behouden we de prettige leefomgeving, die van Amersfoort zo’n fijne stad maakt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018