Steun ons en help Nederland vooruit

Amersfoort schoon en slim bereikbaar

D66 vindt het belangrijk dat inwoners veilig van A naar B kunnen gaan en dat de wijken ontsloten worden via snelfietsroutes. We streven daarnaast naar autoluwe zones waar mogelijk, zeker in de binnenstad, waarmee bijvoorbeeld de Varkensmarkt een ontmoetingsplein wordt.

Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Meer gratis (beveiligde) fietsenstallingen en goede bewegwijzering stimuleren het fietsen nog meer. We gaan investeren in een betere handhaving van verkeerd of te lang geparkeerde vervoersmiddelen. Een deelfietsensysteem kan alleen gecontroleerd ingevoerd worden, om te voorkomen dat de stad overspoeld wordt met fietsen van allerlei aanbieders van deelfietssystemen. Er zijn enkele goede fietssnelwegen in Amersfoort, maar dat kan verder uitgebreid worden. Een aandachtspunt voor D66 zijn veilige fietsroutes waar kinderen en jongeren gebruik van maken om naar school te fietsen. Deze worden minimaal voorzien zijn van rode fietsstroken. Idealiter zijn het vrij liggende fietspaden, maar deze zijn niet overal te realiseren.

We willen een Park&Bike systeem, met parkeerruimte buiten de stad en fietsen voor het vervolg van de route naar de binnenstad. Een (high-speed) e-bike kan bij woon-werkafstanden tussen de 20 en 40 kilometer een duurzaam, goedkoper en gezonder alternatief zijn voor de auto. Door inwoners te laten ervaren hoe dit soort vervoersmiddelen werken, kunnen we het gebruik hiervan stimuleren. Bij de aanleg van nieuwe fietspaden en fietssnelwegen Het is aan de gemeente om verantwoordelijk met deze en andere weggebruikers rekening te houden. We vragen daarbij om speciale aandacht voor de verkeersveiligheid van de high-speed e-bikers, omdat zij in de bebouwde kom gebruik moeten maken van de rijbaan. Daar waar mogelijk dient de gemeente veiligere alternatieven dan de rijbaan voor deze high-speed e-bikers te creëren.

In de volgende aanbesteding gaan we voor een 100% emissievrij openbaar vervoer, zowel voor het streek- als het stadsvervoer. Ter voorbereiding daarop dient de gemeente intensiever met de Provincie samen te werken door samen met de regio een OV-visie op te stellen die de kaders geeft voor de Provincie om te onderhandelen. D66 wil dat het gebruik van de nachttrein naar Utrecht over enkele jaren kostendekkend is, door het nu extra aandacht te geven. Bij de ontwikkelingen in het vervoer blijven we scherp kijken naar de laatste technologische ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor het aanbod van passagiers. Met transferia bij de snelwegen kan de gemeente het overstappen van auto op OV of fiets vergemakkelijken. Ten aanzien van parkeervergunningen ziet D66 mogelijkheden voor een hoger tarief voor de 2e en 3e auto.

We streven naar efficiënt emissievrij transport door mogelijkheden voor zero-emissie stadsdistributie te stimuleren. Daarnaast willen we elektrisch rijden en het gebruik van deelauto’s bevorderen, door bijvoorbeeld ruimte in bestemmingsplannen te reserveren voor laadpalen. Een Amersfoort dat voorbereid is op de toekomst onderzoekt wat de impact is van zelfrijdende taxi’s en andere voertuigen voor de inrichting van voorzieningen en de bereikbaarheid van de stadskern en wijken. De gemeente geeft daarin zelf het goede voorbeeld, door gemeentelijke voertuigen bij afschrijving te vervangen door emissieloze alternatieven en te zoeken naar elektrische mogelijkheden bij de aanbesteding van leerlingenvervoer en vervoer dat onder de WMO valt. Als het aan D66 ligt, rijdt het college van Burgemeester en Wethouders alleen nog elektrisch.

D66 ondersteunt initiatieven vanuit de wijken om de straat anders te gebruiken. We denken hierbij aan initiatieven waarbij de auto een dag de straat niet in gaat, zodat er op straat gespeeld kan worden of aan het ontvlechten van verkeersstromen. We willen meer straten inrichten vanuit de visie ‘auto te gast’ en een autoluwe, op termijn mogelijk een autovrije, historische binnenstad. We houden daarbij oog voor de gevolgen hiervan voor bijvoorbeeld de parkeerbehoeften van de bewoners van de binnenstad. D66 wil de luchtemissie (NOx en fijnstof) van het verkeer terugdringen door maatregelen als het ontmoedigen van vervuilende 2-taks brommers en scooters en het bevorderen van het gebruik van emissievrije binnenstadsdistributie.

D66 constateert een groeiende problematiek rond vervoersbewegingen en verslechtering van de luchtkwaliteit in de stad. De komende aanpak van knooppunt Hoevelaken zal de doorstroming rondom Amersfoort aanzienlijk verbeteren. We verwachten een duidelijk plan van aanpak om sluipverkeer door de stad tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Voor de stad is een integrale bereikbaarheidsvisie, waarbij infrastructurele aanpassingen en moderne, toekomstbestendige verkeersbesturingssystemen de doorstroming ten goede komen essentieel. Op basis daarvan kunnen we de situatie bij de kruising Leusderweg/Kersenbaan aanpakken en verbeteringen aanbrengen bij de rotonde Nieuwe Poort, het Stationsgebied, de Stadsring en de toegang tot Vathorst. Uiteraard besteedt zo’n bereikbaarheidsvisie ook aandacht aan het verbeteren van de noordzuidverbinding tussen Vathorst en de binnenstad. De visie kijkt ook naar de impact van nieuwe mobiliteitsvormen, zoals zelfrijdende auto’s, op de infrastructuur van de toekomst.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018