Steun ons en help Nederland vooruit

Digitalisering, privacy en deregulering

Er ligt voor colleges van B&W een enorme uitdaging op het gebied van digitalisering. De overheid heeft als taak ervoor te zorgen dat de inwoner centraal blijft staan, dat de ongelijkheid tussen inwoners niet toeneemt en dat zij zich dankzij de digitale mogelijkheden kunnen ontplooien en ontwikkelen. Digitalisering van de overheid verdient volgens ons een hogere urgentie: de informatiesamenleving ontwikkelt zich razendsnel en de gemeente Amersfoort dreigt de boot te missen. D66 is er van overtuigd dat digitalisering juist kan bijdragen aan de vermindering van bureaucratie met minder formulieren en snellere processen. Ook zien we veel voordelen in het integraal aanpakken van thema’s en problemen. Dat betekent dat de werkwijze in het stadhuis zal veranderen. Niet langer vanuit hokjes denken, dus sectoraal handelen, maar de inwoner met zijn vraag centraal stellen.

De overheid krijgt vanuit haar rol veel persoonlijke informatie van haar inwoners. Als D66 vinden we dat de gemeente een belangrijke zorgplicht heeft in het zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Dit betekent niet alleen dat er expliciet toestemming wordt gevraagd aan inwoners bij het opslaan, verwerken of verspreiden van persoonlijke informatie, maar ook dat de controlemechanismes op het proces van verwerken en verspreiden van persoonlijke informatie op een goede manier zijn ingevuld bij de gemeente. De nieuwe privacyregels samen met de toenemende digitale dienstverlening vragen om extra investeringen en een visie op ICT-samenwerkingsverbanden. Dit speelt bijvoorbeeld bij het delen van gegevens tussen zorgorganisaties en gemeenten in de regio.

D66 gelooft dat de overheid er is voor de inwoners en niet andersom. Daarom willen we de kwaliteit van dienstverlening voor onze inwoners verbeteren door de klantreismethodiek gemeentebreed in te zetten. Deze methodiek onderzoekt de behoeften van de inwoners, hetgeen meer informatie oplevert voor de verbetering van de dienstverlening dan de traditionele klanttevredenheidsonderzoeken. Van belang is dat de inwoners van Amersfoort kunnen volgen en begrijpen wat de gemeente doet en hoe ze het beleid uitvoert. Dat vraagt om duidelijke taal en minder en eenvoudige regels: helder uitgelegd en geschreven vanuit de vraag van inwoners zelf. Het maakt dan niet uit of de communicatie digitaal, schriftelijk, mondeling, via het loket of telefonisch is. We vinden persoonlijke aandacht en maatwerk belangrijk. Daarom mag hulp en ondersteuning niet vastlopen op bureaucratie, zoals ingewikkelde procedures, protocollen en administratie.

We willen scherp kijken naar overbodige bureaucratie, bijvoorbeeld voor vrijwilligersorganisaties en in de zorg. We willen constant aandacht hebben voor het terugdringen van de gevraagde administratieve gegevens: alleen die informatie opvragen die essentieel is voor het proces. Dat past ook bij de omgang met privacygevoelige informatie en andere administratieve processen, waar data-minimalisatie een belangrijke rol heeft. Voor vrijwilligersorganisaties kunnen VOG-verklaringen wat D66 betreft, kosteloos zijn, om zo minder belemmeringen voor een florerend verenigingsleven op te werpen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018