Steun ons en help Nederland vooruit

Economische kansen creëren

De centrale ligging van Amersfoort biedt goede kansen om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en de bestaande te behouden. Daarbij vinden we het belangrijk dat opgetrokken wordt met de omliggende gemeenten, omdat voor de gemiddelde werknemer gemeentegrenzen niet bestaan. D66 wil de afstemming en samenwerking in de regio Amersfoort en de Economic Board Utrecht (EBU) continueren, maar met oog voor de juiste democratische inbedding van de besluitvorming in deze organisaties. We willen de Regionale Ruimtelijke Visie samen met de omliggende gemeenten doorontwikkelen tot een regionale Omgevingsvisie, om tot een optimale invulling van dit prachtige gebied te komen en onderlinge gemeentelijke concurrentie te beperken.

De toekomst biedt kansen en uitdagingen voor Amersfoort. De steeds sneller gaande technologische ontwikkelingen, het verder automatiseren van bestaande menselijke arbeid en het verduurzamen van de omgeving en economie vragen om een integrale samenwerking op diverse terreinen. D66 erkent dat de aard van de werkgelegenheid de komende jaren zal veranderen. Dat geldt zowel voor de sectorale ontwikkelingen als voor de arbeidsverhoudingen. We zien toenemende digitalisering en robotisering en we zien een arbeidsmarkt die blijvend andere eisen zal stellen aan de behoefte aan inzet. Door de continue veranderingen waar werkgevers op moeten anticiperen, vragen werkgevers deze flexibele houding ook van medewerkers. Tegelijk zien we medewerkers die steeds meer behoefte hebben aan individuele keuzevrijheid in welke opdrachten aangenomen worden. Millennials weten bijvoorbeeld goed wat ze willen en de arbeidsmarkt leert daarmee om te gaan. Deze omwenteling vraagt veel. Een transitie van iedereen waar de gemeente ondersteunend aan kan zijn. We vragen die toekomstgerichtheid van de gemeente in bijvoorbeeld het stimuleren van omscholing en continu het blijven streven naar voldoende banen op elk opleidingsniveau in sectoren die wij kansrijk vinden: zorg, bouw, slimme fabrieken, kleinschalige industrie, ambacht, ICT, recreatie en toerisme, persoonlijke dienstverlening en sociaal ondernemerschap in Amersfoort.

We hebben zorgen over ongeschoolde en laaggeschoolde mensen waarvoor geen plek meer is op de arbeidsmarkt. Daarom steunt D66 initiatieven om voor hen een waardevolle plek in de maatschappij te realiseren. Zo willen we de projecten stimuleren die zich richten op laaggeletterdheid en digitale vaardigheden voor alle Amersfoorters.

We vinden de zelfstandige professionals in Amersfoort belangrijk vanwege hun bijzondere kennis en ervaring en hun innoverend vermogen. Ze zetten hun kennis en ervaring vaak in om de eigen woonomgeving te verbeteren. D66 wil dat belemmeringen in regelgeving voor zelfstandige professionals worden weggenomen en het vestigingsklimaat voor deze doelgroep goed is. We vinden dat de gemeente meer gebruik kan maken van die professionals door hen in aanbestedingsprocedures nadrukkelijk ruimte te geven.

Innovatie vraagt om creativiteit en daarvoor kan de gemeente beleid maken om broedplaatsen, bedrijfsontwikkeling gebouwen en ateliers te ondersteunen en faciliteren, omdat juist daar vernieuwingen starten. De zogeheten deeleconomie – het delen van auto’s, woning, gereedschap of andere spullen via online platforms of apps – wordt steeds normaler. De gemeente dient deze ontwikkelingen actief te volgen om op tijd te kunnen bijsturen in belemmerende regelgeving. Daarnaast verwachten we van de gemeente een proactieve houding door vooraf al te onderzoeken wat de impact is van de opkomende innovaties en op kleine schaal te experimenteren met opkomende vernieuwingen.

De klassieke functiescheiding in de openbare ruimte tussen ondernemen, wonen en recreëren wordt steeds minder duidelijk. Momenteel vindt een deel van de werkzaamheden plaats in woonwijken, waaruit blijkt dat verschillende functies bij elkaar en met elkaar kunnen plaatsvinden. D66 wil daarom een minder strikte scheiding van bedrijventerreinen, park- en woongebieden bewerkstelligen via flexibiliteit in bestemmings- en omgevingsplannen.

D66 wil vol inzetten op een ‘Campus voor Onderzoek & Ontwikkeling’ op het gebied van zorg & welzijn, gezonde voeding en e-health. In Amersfoort zijn al een Meander Medisch Centrum, SOMT (University of Physiotherapy) en bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie zoals FrieslandCampina en Nutreco, gehuisvest. De Hogeschool Utrecht in Amersfoort kent een focus op de sociaal maatschappelijke beroepspraktijk en op gezondheidszorg. Food Valley is een buurregio, met de Wageningen University & Research als kenniscentrum. Het zijn de perfecte ingrediënten om mee verder te gaan om een campus te ontwikkelen. D66 heeft verschillende Toekomstfondsen geïnitieerd, waarvan het Innovatiefonds voor Zorg en Welzijn het meeste in het oog springt. E-health en domotica in zorg en welzijn zijn de uitdagingen voor de toekomst. D66 vindt dat het Amersfoort past om een leidende rol te nemen op de gezamenlijk te ontwikkelen combinatie van onderwijs, zorg & welzijn, gezonde voeding en e-health.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018