Steun ons en help Nederland vooruit

De inclusieve stad: iedereen is gelijkwaardig

Amersfoort bouwt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Het maakt D66 niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. In een inclusieve samenleving krijgt iedereen op een gelijkwaardige manier de kans deel te nemen aan de maatschappij en worden mensen aangesproken op hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen. Het versterken van de sociale cohesie tussen inwoners, past bij de titel van het vorige coalitieprogramma, ‘Samen maken we de stad’. Dat is een thema waar we mee door willen gaan.

Sinds de verzelfstandiging hebben de wijkcentra in Amersfoort het zwaar door de administratieve regeldruk. Vrijwilligers zijn verplicht allerlei trainingen en opleidingen te volgen en dat drukt op de begroting. We willen daar op korte termijn een oplossing voor, zodat wijkcentra zich kunnen blijven richten op de taak die ze hebben: de sociale cohesie in wijken vergroten en versterken.

We vinden ontmoetingen tussen de diverse groepen belangrijk en zien voorlichting op scholen over inclusie en het opheffen van hokjesdenken als essentieel. D66 zal doorgaan met het wegnemen van vooroordelen in de maatschappij en ziet scholen hierin als een belangrijke partner.

Artikel 1 van de grondwet zegt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” D66 wil dat dit actief door de gemeente wordt uitgedragen: besteed meer aandacht aan LHBTI`ers door voorlichting en educatie op scholen te stimuleren. Daarnaast willen we dat de gemeente inwoners actief informeert over het bestaan van netwerken en meldpunten tegen discriminatie. Daarnaast dient de kennis en sensitiviteit over LHBTI bij wijkteamleden, medewerkers van welzijnswerk en politieagenten vergroot worden. Specifieke aandacht vragen we hierbij voor ‘roze ouderen’ en LHBTI-vluchtelingen en asielzoekers, omdat voor hen de kans op vereenzaming en psychische problemen groter is.

D66 is voorstander van een goede en stabiele opvang van asielzoekers, waarbij we ze stabiliteit kunnen bieden door ze hier te laten wachten op een mogelijke verblijfsstatus. Vanaf het moment dat mensen in onze stad zijn, zijn ze Amersfoorters met dezelfde rechten en plichten als iedereen. Hierbij worden bij hun integratie vanaf de eerste dag geholpen door zowel NVA – centrum voor integratie en participatie, als het informele netwerk van vele vrijwilligers. D66 verwacht dat de gemeente meer regie neemt over het inburgeringtraject van statushouders. Voor de inburgering zetten wij in op integratietrajecten op maat met taalonderwijs, lessen over Nederlandse cultuur en onze democratische waarden en het zo snel mogelijk vinden van een passende opleiding en/of passend werk. Ook het doen van vrijwilligerswerk door statushouders versterkt hun integratie en verkort voor hen de weg naar opleiding en/of werk. De gemeente werkt bij het integratiebeleid zoveel mogelijk samen met Amersfoortse initiatiefnemers. Als blijkt dat uitzetting het enige is wat rest, verwachten we dat het college empathie toont voor haar vertrekkende medebewoners.

Een inclusieve stad betekent ook dat gemeentelijke gebouwen en (sport)parken maximaal toegankelijk worden voor gehandicapten, ook voor mensen met een auditieve of visuele handicap. D66 verwacht dat de gemeente tevens het voortouw neemt om andere partijen in de stad te bewegen naar betere en completere toegankelijkheid voor gehandicapten. D66 heeft in 2017 de Dag van de Aangepaste Sport geïnitieerd (georganiseerd door stedelijke, regionale en landelijke organisaties). We willen dat aangepaste sport structureel ondersteund wordt om mensen met een beperking ook aan het bewegen en sporten te krijgen, zodat hun gezondheid verbetert en het verwijzen daarheen is een belangrijke taak van de gemeente, de wijkteams en InDeBuurt033.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018