Steun ons en help Nederland vooruit

Een leven lang leren voor optimale mogelijkheden

In de snel veranderende maatschappij stopt het leren niet na het halen van een diploma. Banen verdwijnen en er komen nieuwe bij, die andere kennis en vaardigheden vereisen. Dat betekent dat de samenleving, het onderwijs en het bedrijfsleven er met elkaar voor zorgen dat mensen in staat zijn om nieuwe beroepen aan te leren. De gemeente kan een rol spelen in die aansluiting van school en werk. D66 wil initiatieven in het kader van een leven lang leren en de ontwikkeling van MBOvervolgopleidingen stimuleren.

De gemeente kan de samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen stimuleren, zodat opleidingen goed aansluiten op de arbeidsmarkt en er genoeg stageplekken zijn. D66 ziet mogelijkheden om een opleidingscampus op het gebied van zorg & welzijn, gezonde voeding en ehealth te ontwikkelen. De aanwezigheid van het Meander Medisch Centrum, SOMT (University of Physiotherapy) en bedrijven in de voedingsindustrie zoals FrieslandCampina en Nutreco en de Food Valley als buurregio, met de Wageningen Universiteit als kern, zijn de perfecte ingrediënten om een opleidingscampus te ontwikkelen. D66 acht het nodig dat de gemeente ontwikkelingen in het MBO, HBO en WO-onderwijs nauwgezet volgt om tijdig in te springen op mogelijkheden voor het aantrekken en huisvesten van deze opleidingen.

Volgens D66 heeft de gemeente een verantwoordelijkheid om voortijdige schoolverlaters te stimuleren om weer naar school te gaan of een leerwerktraject te volgen. Bijvoorbeeld door zelf het goede voorbeeld te geven door stageplekken en werkervaringsplaatsen aan te bieden. Een strakke verzuimregistratie, gevolgd door goede begeleiding, helpen mee om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Daarbij ligt er een belangrijke rol voor het wijkteam, indien gezinsproblemen aan het verzuim ten grondslag liggen.

D66 stimuleert volwassenen- en taalonderwijs, waarbij we speciaal aandacht vragen voor projecten voor laaggeletterden en digitaal minder vaardige mensen. De beheersing van de Nederlandse taal en omgang met computers zijn immers belangrijk om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving en voor de kans op werk. Werk en voldoende inkomen zijn op hun beurt essentieel in het voorkomen van sociaal-maatschappelijk isolement en een slechte gezondheid. Voor oudere werkzoekenden moet de gemeente zich actief inzetten om, in overleg met bedrijven en het UWV, te zoeken naar maatregelen om de herinstroom van ouderen te bevorderen, bijvoorbeeld met werkervaringsplaatsen. We willen dat de gemeente samen met het UWV projecten opzet voor bij- en omscholing voor 55-plussers nu we steeds langer door moeten werken en de maatschappij steeds sneller verandert. De gemeente kan haar inwoners alleen voorbereiden op die veranderende maatschappij en de consequenties daarvan, door ‘een leven lang leren’ te promoten op alle onderwijsniveaus.

D66 staat ervoor dat scholen in staat worden gesteld om jonge nieuwkomers op te vangen, zodat deze goed mee kunnen doen in onze maatschappij. De overgang van taallessen naar het reguliere onderwijs kan verbeteren door scholen extra middelen te geven en zo de druk op het reguliere onderwijs weg te nemen. De gemeente dient organisaties gericht op vluchtelingen, ROC’s en het HBO te stimuleren en faciliteren specifiek onderwijs aan te bieden voor volwassen migranten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018