Steun ons en help Nederland vooruit

Overal in Amersfoort duurzame energie

Amersfoort wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Dit is een immense opgave, vooral als je beseft dat de CO2-emissie van Amersfoort de afgelopen jaren nauwelijks is verminderd. Dat geeft alleen maar aan hoe hoog de urgentie is om in de komende 4 jaar serieus werk te maken van het opwekken van duurzame stroom, het energiezuinig en aardgasloos maken van woningen, kantoren en bedrijven. De afgelopen jaren is gewerkt aan het ruimtelijk mogelijk maken van zonnevelden en windturbines en zijn besluiten genomen over aardgasloze nieuwbouw. D66 wil dat hier de komende jaren echt in geïnvesteerd gaan worden.

De gemeente werkt momenteel aan een plan van aanpak CO2-neutraal (Operatie Uitstoot), waarbij per wijk een strategie wordt uitgewerkt. Daarbij kunnen keuzes gemaakt worden voor bijvoorbeeld energieneutrale woningen (Nul-op-de-meter) of andere manieren om het aardgasverbruik vergaand terug te dringen. Per wijk is behoefte aan een integrale Realiseren van betaalbare woningen krijgt hoge prioriteit. Transformeren van lege kantoren naar woningen snel aanpakken. Uitbreiding van Amersfoort pas mogelijk na gedegen onderzoek. 26 samenhangende set van maatregelen (isolatie, opwekking en distributie), waarbij inwoners, woningcorporaties, marktpartijen en gemeente samenwerken aan de realisatie.

Ondanks de goede initiatieven van 033Energie ziet D66 dat de marktpartijen geen trekkende rol vervullen en dat slechts een beperkt aantal bewoners zelf initiatieven neemt. D66 wil dat de gemeente daarom van een faciliterende rol naar een initiërende en trekkende rol gaat om de energietransitie werkelijk van de grond te krijgen. D66 wil dat de gemeente een programmaorganisatie in het leven roept met als taak om alle panden in Amersfoort uiterlijk in 2030 aardgasloos en energieneutraal te maken en dit voor te financieren vanuit een bestaand en/of op te richten revolverend fonds.

Amersfoort zit in de top-4 van gemeenten met de meeste opwekking van zonne-energie. De gemeente blijft daken van openbare gebouwen aanbieden aan (lokale) energiecoöperaties om zonnestroom op te wekken. Ook stimuleert de gemeente vastgoedeigenaren met grote dakoppervlakken om zonnepanelen te plaatsen.

De gemeente dient alleen nog groene energie te gebruiken, die het liefst in de omgeving van Amersfoort is opgewekt. We verwachten dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door het eigen energieverbruik te minimaliseren, bijvoorbeeld door openbare en gebouwverlichting versneld te vervangen door dynamische LED-verlichting.

D66 ondersteunt initiatieven van Amersfoorters om zelf duurzame energie op te wekken. Ons uitgangspunt daarbij is dat deze initiatieven zichzelf kunnen onderhouden en dat de gemeente de weg naar succes kan vergemakkelijken door deze initiatieven te verbinden met belanghebbenden en beslisorganen. Dit doen we onder andere door een revolverend fonds op te richten dat laagrentende leningen verstrekt. Doordat het geld weer terugvloeit naar het fonds kunnen we zo steeds nieuwe initiatieven ondersteunen.

Nieuwbouwwoningen en vastgoed zijn wat D66 betreft minimaal energieneutraal. Dat is de standaard voor de toekomst en technisch goed mogelijk. Ons uitgangspunt is dat nieuwe projecten kunnen aantonen voldoende duurzaam te zijn. We willen, indien de wijk gebouwd gaat worden, met Vathorst-West de meest duurzame woonwijk van Nederland op dat moment realiseren. Met huizen die allemaal zonne-energie opwekken en voorzien zijn van de hoogste isolatiegraad. D66 moedigt woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren en vastgoedeigenaren aan om hun vastgoed te verduurzamen. Energiebesparing kan ook bij bedrijven gestimuleerd worden door bij bedrijvenparkmanagers en -organisaties hiervoor expliciet aandacht te vragen en waar mogelijk te faciliteren en stimuleren.

Doelstelling van D66 is een aardgasvrije gebouwde omgeving. We zullen in nieuwbouwwijken geen aardgasnet meer aanleggen en bij transformatie en nieuwbouw na sloop inzetten op aardgasloze oplossingen. Daarnaast zullen we in samenspraak met bewoners bekijken of bestaande woningen van het aardgas af kunnen. De gemeente dient een pakket maatregelen te ontwikkelen om een aardgasvrije gebouwde omgeving aantrekkelijk te maken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018