Steun ons en help Nederland vooruit

Sociale omgeving versterken

De samenleving vergrijst, ook Amersfoort heeft daarmee te maken. Het is een uitdaging voor de gemeente om daarop in te spelen. Het flexibel en generatiebestendig bouwen, een sterke sociale basis infrastructuur in elke wijk en de aanwezigheid van voldoende dienstverlening in de zorg en ondersteuning zijn daarbij noodzakelijk. We vragen aandacht voor de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning. Zowel fysiek bij de toegang tot gebouwen, als inhoudelijk als het gaat om de deelname aan activiteiten, zodat ook senioren sociaal-maatschappelijk kunnen deelnemen aan de Amersfoortse samenleving.

Nu ouderen langer zelfstandig thuis wonen, verandert de invulling van de zorg mee. Knelpunten die daarbij ontstaan, zullen actief door de gemeente aangepakt worden. Naast de professionele zorg zal een aanzienlijk deel van de zorgvraag door de sociale omgeving van ouderen moeten worden ingevuld om de zorg betaalbaar te houden. We willen dat de gemeente stuurt op de rol en effectiviteit van wijkteams om die sociale basis infrastructuur te coördineren.

We zien een belangrijke rol voor de wijkcentra om sociaal isolement tegen te gaan. We willen samen met de zelfstandige wijkcentra overleggen hoe de exploitatie kan verbeteren en op welke wijze de gemeente daarbij kan faciliteren.

Dankzij D66 is de positie en ondersteuning van mantelzorgers verbeterd. We zien graag dat zij nog meer ontlast worden. We willen een landelijke pilot in Amersfoort om mantelzorgers gedeeltelijk vrij te stellen van arbeidswerkzaamheden om de zorg in het eigen netwerk te verlichten. We willen extra aandacht voor minderjarigen die mantelzorg verlenen. Het is ook belangrijk dat de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers beter op elkaar aansluit. We willen blijven inzetten op vernieuwing van respijtzorg en meer respijtzorg door vrijwilligers. We zijn er trots op dat de gemeente Amersfoort mantelzorg goed ondersteunt en zien graag dat zij een actieve rol neemt in het stimuleren van mantelzorgondersteuning bij werkgevers in de stad.

Als centrumgemeente verzorgt Amersfoort maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de gehele regio. Doordat behandeling steeds meer buiten de muren van een instelling plaatsvindt, komen steeds meer cliënten en patiënten op straat. Ook komen dak- en thuislozen uit andere regio’s naar Amersfoort. Hierdoor ontstaat druk op alle soorten opvang. D66 wil dat er voldoende opvang is voor mensen die dat nodig hebben. We willen dat kwetsbare mensen zoveel mogelijk worden opgevangen in hun eigen huis in plaats van bij de crisisopvang. We vinden dat een vertrouwde omgeving positief is voor herstel, waarbij 24-uurs-opvang mogelijk is wanneer dat noodzakelijk is. We willen extra aandacht voor schulden die belemmeren dat mensen vanuit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen doorstromen naar zelfstandig wonen. In Amersfoort accepteren wij niet dat er gezinnen op straat komen en jongeren op straat slapen. Professionals krijgen de ruimte om maatwerk te leveren, zodat dak- en thuisloze jongeren snel weer naar huis kunnen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018